ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን

/media/1209/sid-10_universitet.jpg

ኣብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ዚውሃብ ትምህርቲ ኣብ ግዜ ጽድያን ቀውዕን እዩ ዚጅምር። እቲ ብምሉእ ግዜ ዚውሃብ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ኣስታት 40 ሰዓታት ይውሃብ። ሓደ ሰብ እንተ ደልዩ ነቲ ትምህርቲ ብኸፊል ንኣብነት ብፍርቂ ፍጥነት ወይ ርብዒ ፍጥነት ኪወስዶ ይኽእል እዩ። በዚ መገድዚ እቲ ሰብ ኣብ ሰሙን ዝወሓደ ሰዓታት ይምሃር ዝወሓደ ኮለጃዊ ነጥብታት ድማ ይእክብ። ኣብ ግዜ ምሸት ወይ ቀዳመሰንበት ኣስተምህሮ ይውሃብ እዩ። እዚ ነቶም እናሰርሑ ዚምሃሩ ነቲ ትምህርቲ የቃልለሎም እዩ።

ሓደ ሰብ መኣስ እዩ ብቕዓት ዚህሉዎ?

ኮርስ ወይ ትምህርቲ ንምውሳድ እቲ ብቕዓት ዚህብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሰርቲፊከት የድሊ። ክልተ ዓይነት ኣሎ - መሰረታዊ ብቕዓትን ፍሉይ ብቕዓትን። ንገለ ትምህርቲ እቲ መሰረታዊ ብቕዓት እኹል እዩ፡ ይኹንምበር ሓያሎ ስልጠናታት ፍሉይ ብቕዓት ይሓቱ እዮም።

መሰረታዊ ዓመት

መሰረታዊ ዓመት ነቶም ብደረጃ ኮለጅ ንኺምሃሩ ፍሉይ ብቕዓት ዘይብሎም ይምልከት። እዚ ትምህርትዚ ብኻልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ጽፍሒ ኾይኑ ሓደ ዓመት ይወስድ ግን ናይ ኮለጅ ነጥቢ ኣይህብን። ይኹንምበር ነቲ ተምሃራይ ነቲ ዚደልዮ ስልጠና ንምውሳድ ውሕስነት ይህቦ እዩ።

ብቕዓት ንምህላው ካልእ መገዲ

እቶም ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዘይኣተዉ እውን ናብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ኪፍትኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ናይቲ ሓታቲ ሓቀኛ ክእለት ምስ ዚረጋገጽ ከም እኹል ኪውሰድ ይኽእል እዩ። እቲ ሓቀኛ ክእለት፡ ኣብ ኮርሳት ወይ ኣብ ናይ ስራሕ ተመክሮ፡ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ኣብ ናይ ነዊሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምጽናሕ እተመርኮሰ ኪኸውን ይኽእል። ነቲ ናይ ሓቀኛ ክእለትካን ንሕድገታትን ብዚምልከት ነቲ ጥያቐኻ ናበይ ክትልእኮ ከም ዘሎካ ንምፍላጥ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲን ናይ ኮለጅ ቤትምኽርን መርበብ ኢንተርነት ብዝያዳ ኣንብብ። antagning.se

ትምህርታውን ሞያውን ቤትጽሕፈት ኣማኸርቲ ትምህርቲ

ኣብ ነፍስወከፍ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ናይ ትምህርታውን ሞያውን ቤትጽሕፈት ኣማኸርቲ ትምህርቲ ኣሎ። ናብ ሓደ ኣብኡ ዚርከብ ፍሉይ ስልጠና ምስ እትግደስ ክትውከሶም ትኽእል ንሳቶም ድማ ንትምህርቲ ኮለጃዊ ደረጃ ብዚምልከት ሓፈሻዊ ምኽሪ ኪህቡኻ ይኽእሉ። ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ናይ ቤትምኽሪ መርበብ ኢንተርነት studera.nu ብእተፍላለየ ቋንቋታት እተዳለወ ንኮለጃዊ ትምህርትን ንትምህርታውን ሞያውን ቤትጽሕፈት ኣማኸርቲ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።