ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ኤስኤፍኢ፡ ቋንቋ ሽወደን ንኣባጽሕ

ካብ 16 ዓመት ዝዕድመኦም

Sid 5_sfi.jpg

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት (sfi) ነቶም ኣብ ቋንቋ ሽወደን መሰረታዊ ፍልጠት ኪህሉዎም ዚደልዩ ኾይኑ እተዳለወ እዩ። እቶም ተምሃሮ ነቲ ቛንቋ ዚምሃሩዎ ምእንቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም፡ ኣብ ማሕበረሰብን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታን ብቓልን ብጽሑፍን ኪረዳድኡ እዩ። እቶም ብቛንቋ ኣደ ከንብቡ ወይ ኪጽሕፉ ዘይክእሉ ነዚ ኪምሃሩ ተኽእሎ ኪወሃቦም እዩ።

ኤስኤፍኢ ንምውሳድ 16 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ይግባእ፡ ይኹንምበር ትምህርቲ ንምጅማር ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድመኻ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

እቲ ትምህርቲ ብኸምዚ መገዲ እዩ ተዳሊዩ ዘሎ።

እቲ ትምህርቲ ብመሰረት ናይቲ ተምሃራይ ኩነታትን ድሌትን ዕላማን እዩ ተወጢኑን ተዳሊዩን ተራዒሙን ዘሎ። ኤስኤፍኢ ናብቶም እተፈላለየ ተመክሮን ኩነታትን ፍልጠትን ትምህርታዊ ዕላማን ዘለዎም ዝዓለመ ብምዃኑ እተፈላለዩ ሰባት ብእተፈላለየ ፍጥነት እዮም ነቲ ኮርሳት ዝከታተሉዎ። ስለዚ እቲ ኮርሳት ንእተፈላለዩ ሰባት ኣብ እተፈላለየ ግዜ እዩ ዚጅምርን ዚውዳእን።

እቲ ትምህርቲ ነቲ ተምሃራይ ብውሕዱ ኣብ ሰሙን ን15 ሰዓታት ይውሃቦ። እቲ ትምህርቲ ብቛንቋ ሽወደን ይውሃብ፡ እቲ ምንባብን ምጽሓፍን ግን በቲ ናይቲ ተምህራይ ናይ ኣደ ቋንቋ ወይ ብኻልእ እቲ ተምሃራይ ዚመልኮ ቋንቋ እዩ ዚካየድ። ኤስኤፍኢ ምስ ንኣብነት ስራሕን ፕራክቲክን (ተልመዴን ስራሕ)፡ ምስቲ ኣብ ኮማዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ (ኮምቩክስ) ዚርከብ ካልእ ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ትምህርቲ ንኣባጽሕ (ሰርቩክስ) ኪተሓዋወስ ይኽእል።

መገዲ ትምህርትን ኮርሳትን

ኤስኤፍኢ ሰለስተ መገድታት ትምህርቲ ኣለዎ (1, 2, 3)። መገዲ ትምህርቲ 1 ናብቲ ብቛንቋ ኣደ ኪጽሕፍን ከንብብን ዘይክእልን ናይ ሓጺር እዋን ትምህርቲ ዘለዎን ዝዓለመ ኪኸውን ከሎ፡ መገዲ ትምህርቲ 3 ግን ነቲ ዝያዳ ናይ ትምህርቲ ልምዲ ዘለዎ ዝዓለመ እዩ። ነፍስወከፍ መገዲ ትምህርቲ ብዙሓት ኮርሳት ዝሓዘለ እዩ።

ካብ 1 ሓምለ 2016 ጀሚሩ እቲ ኤስኤፍኢ ኣብ ኮምቩክስ ኪኣቱን እቲ ትምህርቲ ድማ ንነፍስወከፍ ውልቀሰብ ብዚሰማማዕ መገዲ ኪቐርብ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ኣብቲ ኮርሳት ገለ ምቅይያራት ኪህሉ እዩ።

ነጥብታት

ኤስኤፍኢ ከምቲ ኣብ መባእታውን ካልኣይ ደረጃን ኮምቩክስን ዚዝውተር ናይ ነጥቢ ኣርከን A–F የዘውትር። A ዝለዓለ ነጥቢ ኪኸውን ከሎ፡ F ግን ዘሕልፍ ኣይኮነን። እቲ ነጥቢ ኣብ ነፍስወከፍ ምውዳእ ኮርሳት ይዳሎ።

ኤስኤፍኢ ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ

ኣብቲ ኣብ ኮሙን ዚርከብ ኤስኤፍኢ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ገለ ህዝባውያን ኮለጃት እውን ኤስኤፍኢ ንምምሃር ተኽእሎ ኣሎ። ኤስኤፍኢ ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ ክትምሃሮ ምስ እትደሊ እንታይ ዓይነት ተኽእሎ ከም ዘሎ ምስ ኮሙንካ ተዘራረብ።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊዶ?

ናብቲ ኣብ ኮሙንካ ዘሎ ትምህርቲ ኣባጽሕ/ኤስኤፍኢ ኪድ። ኣብኡ ናይ ትምህርትን ሞያን ኣማኻሪ ኣሎ፡ ንሱ ድማ ብምኽርን ሓበሬታን ኪሕግዘካ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት፡ ናይ መራኸቢ ሓበሬታ ኣሎ።