ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ትምህርቲ ንኣባጽሕ

ንመንእሰያት

media/1201/sid-1_vuxenutbildning.jpg

ንመንእሰያት ዚምልከት ብዙሕ መገድታት

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ሽወደን፡ ሓደ ሰብ ነቲ ኣብ ናይ ሽወደን ስርዓተትምህርቲ ዘሎ ብዙሕ ተኽእሎታት ኪግልገለሉ ይኽእል። ክሳዕ 15 ዝዕድመኦም ህጻናት ናይ ትምህርቲ ግዴታ ኣለዎም፡ ናብቲ ሽወደናዊ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ድማ ይኸዱ። ግንከ እቶም ዛጊት 16 ዓመት ዝመልኡሞ ትምህርቶም ንምውዳእ ናብ ሃገር ሽወደን ዝመጹ እንታይ ይኹኑ? ኣብዚ፡ ንትምህርቲ ኣባጽሕ ዚምልከት ብዙሕ መገድታት ኣሎ። እቲ ኮምዩን ኣብቲ ናይ ምክትታል ሓላፍነቱ ብምምርኳስ ናይቲ ተምሃራይ ፍልጠትን ተመክሮን ንምግምጋም ይሕግዝ።

ስራሕ ንምርካብን ኣብቲ ሽወደናዊ ሕብረተሰብን ንምሕዋስን፡ ነቲ ሰርቲፊከት መባእታዊ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ንምርካብ ዘድሊ ዓይነት ትምህርትን ኮርሳትን ምውዳእ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ሞያዊ ስልጠና ዚወስድ መገዲ እዩ፡ ወይውን ተወሳኺ ናይ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ትምህርቲ ንምቕጻል።

እቲ ድሌታት እተፈላለየ እዩ፡ ኣብ ፍሉይ ድሌታትን ኩነታትን ብምምርኳስ ከኣ እተፈላለዩ ስልጠናታትን ኮርሳትን ምትሕውዋስ ይከኣል። ውልቃዊ ትምህርታዊ ውጥን ይስራሕ፡ እቲ መጀመርታ ስጕሚ ድማ ብመገዲ ካልኣይ ደረጃ ናይ ቋንቋ ልልይ ወይ ብኤስኤፍኢ ጌርካ ቋንቃ ሽወደን ምምሃር እዩ። ምስዚ ተተሓሒዙ ዚኸይድ ድማ ስራሕ ንምርካብን ትምህርቲ ንምቕጻልን ዚሕግዝ ሓያሎ ዓይነታት ቤትትምህርቲ ኣሎ። ከም መትከል፡ እዚ ኹሉ ኣይክፈሎን እዩ።

ኣብቲ ኣብያተትምህርትን ኣብቲ ኮሙንን፡ ንስልጠናን ንሽወደናዊ ዕዮን ዚምልከት ሓበሬታ ኪህቡ ዚኽእሉ ናይ ትምህርትን ሞያን ኣማኸርቲ ኣለዉ።