ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ንደቂ 16-20

nyanlanda-gymnasieskola-01.jpg

2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እንታይ እዩ?

ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዘይክፍሎን ወለንታውን ቤትትምህርቲ ኮይኑ መንእሰያት መባእታ ቤትትምህርቲ ምስ ወድኡ ዝመርጹዎ እዩ። ንሱ ሃገራዊ ፕሮግራም፡ ናይ መእተዊ ፕሮግራምን ካብቲ ናይ ሃገራዊ ፕሮግራም ቅርጺ ዘልገሰ ፕሮግራምን ዝጠርነፈ እዩ።

ብድምር 18 ሃገራዊ 2ይ ደረጃዊ ፕሮግራማት ኣሎ። ነፍስወከፍ ፕሮግራም ንሰለስተ ዓመታት ይኸይድ።

እቲ እተፈላለየ ናይ 2ይ ደረጃ ፕሮግራም፡ ሞያዊ ፕሮግራም ወይ ከኣ ንኮለጅ ዝቕራርብ ፕሮግራም እዩ።

እቲ ሞያዊ ፕሮግራም ከም ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናይ ተልመዴን ስልጠና ኮይኑውን ይካየድ እዩ።

ነቶም ኣብ ሃገራዊ ፕሮግራም ንምስታፍ ብቑዕ ነጥቢ ዘይብሎም ተምሃሮ፡ ሓሙሽተ ናይ መእተዊ ፕሮግራማት ኣሎ። ካብዚኣቶም ናይ 2ይ ደረጃ ዲፕሎማ ዚህቡ ፕሮግራማት የለዉን ግን ናብ ሃገራዊ ፕሮግራም ንኽትሳተፍ ይመርሑኻ።

እቲ ናይ ቋንቋ መእተዊ ናብቶም ኣብ ሽወደን ከም ሓደስቲ ዝኣተዉ መንእሰያት ዝዓለመ እዩ። እቲ ትምህርቲ መታን ነቶም ተምሃሮ ናብ ካልእ ፕሮግራም ወይ ስልጠና ኪሓልፉ፡ ኣብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ዘተኩር። እቲ ትምህርቲ ምስቲ ናይቶም ተምሃሮ ፍልጠት ከም ዚሳነ ኮይኑ እዩ ተወጢኑ።

ናይ ሞያ ፕሮግራም 

 • ናይ ህጻንን-ናይ ዕረፍቲ ግዜ ፕሮግራም
 • ናይ ህንጻን ትሕተቅርጽን ፕሮግራም
 • ናይ ኤለክትሪክን ጸዓትን ፕሮግራም
 • ናይ ጽዕነትን መጎዓዝያን ፕሮግራም
 • ናይ ንግድን ምምሕዳርን ፕሮግራም
 • ናይ ኢደጥበብ ፕሮግራም
 • ናይ ሆቴልን ቱሪዝምን ፕሮግራም
 • ናይ ኢንዱስትሪ ተክኒክ ፕሮግራም
 • ናይ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ፕሮግራም
 • ናይ ኣብያተመግብን መሸጣ መግብን ፕሮግራም
 • VVS- ናይ ዘይንቀሳቐስ ጥሪት ፕሮግራም
 • ናይ ጥዕናን ክንክንን ፕሮግራም


ናይ ምድላው ኮለጅ ፕሮግራም

 • ፕሮግራም ቁጠባ
 • ፕሮግራም ስነጽባቐ
 • ፕሮግርም ህዩማኒቲ
 • ፕሮግራም ተፈጥሮኣዊ ሳየንስ
 • ፕሮግራም ማሕበራዊ ሳየንስ
 • ፕሮግራም ተክኒክ

Utbildningsinfo.se

መንዩ ናብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚኸይድ?

ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናብቶም ደቂ 16-20 ዝኾኑ መንእሰያት ዝዓለመ እዩ። ሓደ ሰብ 20 ዓምት ምስ መልአ ኣብቲ ናይ 2ይ ደረጃ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲ ኪሳተፍ ይኽእል።

እቶም ብሽወደንን ብሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋን ብእንግሊዝን ብማተማቲክስን ከምኡውን ብኻልእ ሓሙሽተ ሳብጀክትታት መሕለፊ ነጥቢ ዘምጽኡ ተምሃሮ ንሞያዊ ፕሮግራም ብቑዓት እዮም። እቶም ብሽወደንን ብሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋን ብእንግሊዝን ብማተማቲክስን ከምኡውን ብኻልእ ትሽዓተ ሳብጀክትታት መሕለፊ ነጥቢ ዘምጽኡ ተምሃሮ ንመዳለዊ ኮለጅ ፕሮግራም ብቑዓት እዮም።

ምምዳብ ነጥብታት ብኸመይ ይሰርሕ?

ሽድሽተ ደረጃታት ዘለዎ ናይ ነጥቢ መደብ ይዝውተር፤ A, B, C, D, E ከምኡውን F። A-E መሕለፊ ነጥቢ እዩ። F ዘየሕልፍ ነጥቢ እዩ። እቲ ነጥቢ ንነፍስወከፍ እተወደአ ኮርስን ንናይ 2ይ ደርጃ ትምህርተ-ስራሕን ይምደብ። ሓደ ተምሃራይ ኣብ ኩሉ ኮርሳትን ኣብቲ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርተ-ስራሕ ነጥቢ ምስ ዚረክብ፡ ናይ መጠረስታ ወይ መፋነዊ ነጥቢ ይወሃቦ።

ሓደ ተምሃራይ ብዙሕ ብኩራት ምስ ዚህሉዎሞ ነጥቢ ኪውሰነሉ ምስ ዘይክእል፡ ነቲ ፍልጠቱ ምግምጋም ስለ ዘይከኣል ኣብቲ ባጀላ ጋድም ሕንጻጽ (-) ጥራይ ይጸሓፍ። ኣብቲ ፍሉይ መባእታውን ፍሉይ 2ይ ደረጃን ቤትትምህርቲ ግን F ወይ ጋድም ሕንጻጽ ኣይዝውተርን።

ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ፕሮግራም ምምራጽ

ኣብዚ ፊልም ‘ዚ፤ ብዝያዳ ብዛዕባ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ክነዘንቱን ሕቶታት ክንምልሽን ኢና።