ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ናብቶም ካብ 16-20 ዝዕድመኦም ናይ ኣእምሮ ጸገማት ዘለዎም ዝዓለመ

nyanlanda-gymnasiesarskola-01.jpg

ፍሉይ 2ይ ድረጃ ቤትትምህርቲ እንታይ እዩ?

ፍሉይ 2ይ ድረጃ ቤትትምህርቲ እቶም ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም መንእሰያት ድሕሪ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ዚመርጹዎ ገንዘብ ዘይክፈሎን ወለንታውን ዓይነት ቤትትምህርቲ እዩ። ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ሃገራዊ ፕሮግራምን ብሕታዊ ፕሮግራምን ዝጠርነፈ እዩ። 

ብድምር ትሽዓተ ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ፕሮግራማት ኣሎ። ነፍስወከፍ ፕሮግራም ንኣርባዕተ ዓመታት ይካየድ፡ ናይ 2ይ ደረጃቤትምህርቲ ሓባራዊ ዓይነት ትምህርቲ፡ ሓባራዊ ዓይነት ትምህርቲ ፕሮግራም፡ ናይ ዕምቆት ፕሮግራም ከምኡውን ናይ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ዕዮ ድማ ይጥርንፍ።

እቲ ሃገራዊ ፕሮግራም ብቐዳምነት ናይ ሞያ መዳለዊ እዩ። ሃገራዊ ፕሮግራም ከም ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ስልጠና ኮይኑውን ኪውሰድ ይከኣል እዩ።

እቲ ናይ ግላዊ ፕሮግራም ናብቶም ሃገራዊ ፕሮግራም ኪወስዱ ዘይክእሉ ተምሃሮ ዝዓለመ እዩ። ነፍስወከፍ ፕሮግራም ን4 ዓመታ ይካየድ፡ ነዚ ዚስዕብ ዓይነት ትምህርቲ ድማ ይጥርንፍ።

እቲ ዓይነታት ትምህርቲ ከኣ ከምዚ ዚስዕብ እዩ፤

  • ተፈጥሮን ኣከባብን
  • ማሕበረሰብን ውልቃውን
  • ዜቤታዊ ቍጠባ
  • ቋንቋን መራኽብን
  • ስፖርትን ጥዕናን
  • ስነጽባቐ

ናይ ልምምድ ስልጠናውን ኣብቲ ናይ ግላዊ ፕሮግራም ይኣቱ እዩ።

መንዩ ናብ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚኸይድ?

ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናብቶም 16-20 ዝዕድመኦም ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ነቲ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ሽቶ ድማ ኪወቕዑዎ ዘይክእሉ መንእሰያት ዝዓለመ እዩ። ሓደ ሰብ 20 ዓመት ምስ መልአ ናይ ዓበይቲ ፍሉይ ትምህርቲ ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ።

ግምገማን ምምዳብ ነጥብታትን ብኸመይ መገዲ ይካየድ?

እቶም ኮርሳት ዚወስዱ ተምሃሮ ናይ ነፍስወከፍ ኮርስ ነጥቢ ይወሃቦም። ኣብ ነፍስወከፍ ኮርስ እቲ ተምሃራይ ኣበየናይ ደረጃ ኪበጽሕ ከም ዚግባኦ ናይ ብቕዓት ጠለብ ኣሎ። ኣብቲ ዓይነት ትምህርቲ ነጥቢ ኣይወሃብን፡ ኣብ ክንዳኡ ግን እቲ ተምሃራይ ብመሰረት ናይቲ ብቕዓት ጠለብ ይግምገም።

A, B, C, D ከምኡውን E ዘለዎ ናይ ነጥቢ ደረጃታት ይዝውተር። A ንዝለዓለ ነጥቢ እዩ።E ድማ ንዝተሓተ ነጥቢ እዩ። እቲ ተምሃራይ ነቲ ናይ E ጠለብ ምስ ዘየማልእ፡ ነጥቢ ኣይወሃብን።