ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ድሕሪ መዓልታዊ ትምህርቲ ዘሎ ናይ ዕረፍቲ ገዛ

ን 6-13 ዝዕድመኦም ህጻናት

nyanlanda-grundskola-03.jpg

ናይ ዕረፍቲ ገዛ እንታይ እዩ?

ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይ ቤትትምህርቲ መመላእታ እዩ፡ ምሉእ ዓመት ድማ ክፉት እዩ። ንሱ ብሓደ ወገን ነቲ ናይ ተምሃሮ ምዕባለን ምህሮን ብምድጋፍን ብምድራኽን ብኻልእ ወገን ድማ ንወለዲ ኣላይነትን ኣርባሒ ስራሕን ንኺሕውሱዎ ተኽእሎ ብምሃብ፡ ኣበርክቶ ይገብር።

እተን ኮምዩናት ነቶም ክሳዕ 13 ዓመት ዝዕድመኦምን ወለዶም ዚሰርሑ ወይ ዚምሃሩ ምስ ወይ ድማ እቲ ተምሃራይ ብናይ ወለዱ ምኽንያት ፍልይ ዝበለ ትዅረት ምስ ዘድልዮ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ኪቕርባ ግዴታ ኣለወን።

ካብ 10-13 ዝዕድመኦም ህጻናት እቲ ኮምዩን ክፉት ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈት እውን የካይዳ እየን።

ናይ ዕረፍቲ ገዛ ናብቶም ካብ 6 ዓመት ክሳዕ ኣብ ጽድያዊ ሰመስተር 13 ዚመልኡ ተምሃሮ ዝዓለመ ናይ ጉጅለ ትምህርታዊ ንጥፈት እዩ። እቲ ዕዮ፡ ትምህርቲ ንምውዳእን ንተምሃሮ ናብ ትርጉም ዘለዎ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምሃብን ንምዝንጋዕን እዩ ዚካየድ። ከምኡውን እቲ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ንወለዲ ኺሰርሑን ኺመሃሩን መታን ኪኽእሉ ተባሂሉ እተወደበ እዩ።

ናይ ዕረፍቲ ገዛ ነቲ ቤትትምህርቲ ብኽልተ መገዲ ይዛዝሞ፤

  • ነቶም ተምሃሮ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ኣብ ዘይህሉዉሉ ግዜን ኣብ ግዜ በዓላትን ብምቕባል
  • ኣብቲ ቤትትምህርቲ ዘይረኽቡዎ ተመክሮን ፍልጠትን ብምሃብ። መደበኛ ቤትትምህርትን ናይ ዕረፍቲ ገዛን ብሓደ ኾይኖም ኣብቲ ናይቶም ተምሃሮ ኩለንትናዊ ምዕባለን ምህሮን ኣበርክቶ ምግባር።

እቲ ትምህርቲ ነቲ ናይቲ ተምሃራይ ናይ ምምሃር ድሌት ክጥቀመሉ እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ናይቲ ተምሃራይ ግዳሰን ተመክሮን እተመስረተ ኾይኑ ምስቲ ናይቲ ተምሃራይ እተፈላለየ ድሌታት ዚሳነ እዩ።

ናይ ዕረፍቲ ገዛ ምሉእ ዓመት ክፉት እዩ። እቲ ሰዓታት ድማ ምስቲ ናይቶም ወለዲ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከምኡውን ምስቲ ናይቶም ህጻናት ድሌታትን ዚሳነ እዩ።

ናይ ዕረፍቲ ገዛ ምስቲ ቤትትምህርቲ ተወሃሂዱ እዩ ዚሰርሕ። እዚ ድማ ነቶም ሰራሕተኛታትን ቦታን ትምህርታዊ ንጥፈትን ይጥንፍ። 

መንዮም ናብ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ዝኸዱ?

እተን ኮምዩናት ነቶም 6 ዓመት ዝዕድመኦምን ነቶም ኣብ ጽድያዊ ሰመስተር 13 ዓመት ዝመልኡን ወለዶም ዚሰርሑ ወይ ዚምሃሩ፡ ወይ ድማ ብገለ ናይ ወለዲ ኩነታት ፍሉይ ክንክን ዘድልዮምን ህጻናት ናይ ዕረፍቲ ገዛ ትምህርቲ ከቕርባሎም ግዴታ ኣለወን።

ህጻናት ከምዚ ዝበለ ድሌት ምስ ዚህሉዎም እቲ ናይ ገዛ ዕረፍቲ ብቕልጡፍ ይዳሎ። እቲ ትምህርቲ ብእተኻእለ መገዲ ኣብ ወይ ጥቓቲ እቲ ህጻን ዚምሃረሉ ናይ ትምህርቲ ኣሃዱ እዩ ዚውሃብ።

እቶም ብኣካልዊ ይኹን ብኻእል ምኽንያት ኣብ ምዕባለኦም ፍሉይ ክንክን ዘድልዮም ተምሃሮ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ትምህርቲ ኪወሃቦም እዩ።

ንናይ ዕረፍቲ ገዛ መን ይመርሖ?

ናይ ዕረፍቲ ገዛ ብናይ ትምህርቲ ሕጊ እዩ ዚካየድ። ኣብ ልዕልዚ፡ እቲ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ናይ መባእታን ቅድመትምህርቲ ክላስን ናይ ዕረፍቲ ገዛን ክፋል ካሪክለም ይጥቀመሉ እዩ። እቲ ኣብ ፍሉይ ቤትትምህርቲ ዚርከብ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ናይቲ ፍሉይ ቤትትምህርቲ ካሪክለም ይጥቀም እዩ።

ክፍሊት

እቲ ኮምዩን ነቲ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ርትዓዊ ክፍሊት ይወስደሉ። ኩለን ኮምዩናት ዝለዓለ ክፍሊት ዝበሃል ኣገባብ ይጥቀማ እየን። ዝለዓለ ክፍሊት ኪብሃል ከሎ ንእተፈላለያ ስድራቤታት ናይ ክፍሊት ጥርዚ ይግበረለን ማለት እዩ።