ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

መባእታ ቤትትምህርትን ናይ ዕረፍቲ ገዛን

ን7-15 ዝዕድመኦም ህጻናት

nyanlanda-grundskola-01.jpg

መባእታ ቤትትምህርቲ እንታይ እዩ?

ካብቲ 7 ዓመት ዚመልኡሉ ቀውዒ ጀሚሩ መባእታ ቤትትምህርቲ ንህጻናት ግዴታውን ዋጋ ዘይክፈሎን እዩ። መባእታ ቤትትምህርቲ ናይ ትሽዓተ ዓመት ኮርስ ኣለዎ፡ እቲ ግዴታዊ ትምህርቲ ድማ ነዘን ዓመታት እዚኣተን ይጥርንፍ። ነፍስወከፍ ናይ ትምህርቲ ዓመት ኣብ ክልተ ሰመስተር ይኽፈል፡ ናይ ቀውዕን ናይ ጽድያ ሰመሰተርን። 

እቲ ተምሃራይ ናብ ዝኾነ ቤትትምህርቲ ናይዚ ሃገር ይኺድ ብዘየገድስ እቲ ትምህርቲ ሕደ እዩ። 

መን እዩ ናብ መባእታ ቤትትምህርቲ ዚኸይድ?

ኣብ ሃገር ሽወደን መብዛሕትኦም ህጻናት ኣብ ናይ ቀውዒ ሰመስተር 7 ዓመት ምስ መልኡ እዮም ቀዳማይ ክፍሊ ዚጅምሩ። ግን ከኣ 6 ዓመት ምስ መልኡ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ኣብ 8 ዓመቶም ትምህርቲ ንምጅማር ተኽእሎ ኣሎ።

ነቶም ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ህጻናት ናይቲ መባእታ ቤትትምህርቲ ከም ኣማራጺ ዝኾነ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ። 

እቶም ብስንክልናን ካልእ ፍሉይ ምኽንያትን ናብ መባእታ ቤትትምህርቲ ኪኸዱ ዘይክእሉ ህጻናት እቲ ፍሉይ ቤትትምህርቲ እዩ ዚቕበሎም። 

እቲ ንጥፈታት እንታይ ይመስል?

መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኮምዩናዊ ወይ ናጻ ኪኾኑ ይኽእሉ። መብዛሕትኦም ናይ ሃገር ሽወደን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ናይ ኮምዩን እዮም፡ ከም ንቡር ድማ ተምሃሮ ናብቲ ኣብ ጥቓ ገዛውቶም ዘሎ ኮምዩናዊ ቤትትምህርቲ እዮም ዚኸዱ። 

ነፍስወከፍ መባእታ ቤትትምህርቲ ናቱ ባህርይ ወይውን ፍሉይ ትዅረት ንኺህሉዎ ተኽእሎ ኣለዎ፡ ንኣብነት ናይ እንግሊዝ ወይ ናይ ባህሊ ክላሳት ወይውን ናይ ስፖርት ክላሳት ብምህላው።

ናጻ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ንኹሉ ክፉታት እየን፡ እቲ ዚወሃብ ትምህርቲ ድማ ምስቲ ናይተን ኮምዩናውያን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ይመሳሰል እዩ።

ናጻ ዝኾና መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኮምዩን ዘይኮነ ካልእ ሓላፊ (ወናኒ) ኣለወን። እቲ ሓላፊ፡ ኩባንያ ወይ ቦርድ ወይ ማሕበር ኪኸውን ይኽእል።

ደረጃታ ነጥቢ ብኸመይ መገዲ ይካየድ?

ናይ ሰመስተር ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ናይ ነፍስወከፍ ሰመስተር ይወሃብ። ንሱ ካብ 6ይ ክፍሊ ዚጅምር ኮይኑ ብዘይካ ንቋንቋ ንኹሉ ሳብጀክታት ይወሃብ። ናይ ቋንቋ ነጥቢ ኣብ ሻብዓይ ክፍሊ ካብ ናይ ቀውዒ ሰመስተር እዩ ዚጅምር። ናይ መፋነዊ ነጥቢ ኣብ 9ይ ክፍሊ ኣብ መወዳእታ ጽድያዊ ሰመስተር ይወሃብ። በቲ መፋነዊ ነጥቢ ከኣዩ ናብ 2ይ ደረጃ ኪእቶ ዚከኣል። 

ሽድሽተ ደረጃታት ዘለዎ ናይ ነጥቢ መደብ ይዝውተር፤ A, B, C, D, E ከምኡውን F። A-E መሕለፊ ነጥቢ እዩ። F ዘየሕልፍ ነጥቢ እዩ። 

ሓደ ተምሃራይ ብዙሕ ብኩራት ምስ ዚህሉዎሞ ነጥቢ ኪውሰነሉ ምስ ዘይክእል፡ ነቲ ፍልጠቱ ምግምጋም ስለ ዘይከኣል ኣብቲ ባጀላ ጋድም ሕንጻጽ (-) ጥራይ ይጸሓፍ። ኣብቲ ፍሉይ መባእታውን ፍሉይ 2ይ ደረጃን ቤትትምህርቲ ግን F ወይ ጋድም ሕንጻጽ ኣይዝውተርን። 

ናይ ምዕባለ ዘተ
እንተወሓደ ሓንሳእ ኣብ ሰመስተር ተምሃራይን መምህርን ከምኡውን ናይ ተምህራይ ወለዲ ኣብቲ ትምህርቲ ከመይ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ተምህራይ ከመይ ይስምዖ ከም ዘሎን ንምዝታይ ይራኸቡ። እዚ ከኣ ዘተ ምዕባለ ይብሃል። እቲ ዘተ ናይቲ ተምሃራይ ኩለንትናዊ ፍልጠታዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ምዕባሌን ሓፈሻዊ ስእሊ ይህብ። 

ኣብቲ ግዜ ዘተ እቲ ቤትትምህርቲ ነቲ ናይ ተምሃራይ ምዕባለ ብኸመይ መገዲ ከም ዝድግፎን ዝድርኾን ይዝረብ። እቲ ዘተ ነቲ ተምሃራይን ነቲ ወላድን ጽልዋ ንኺገብሩ ነቲ ናይቲ ተምሃራይ ምህሮ ሓላፍነት ኪወስዱን ተኽእሎ ይህቦም።

ኣብ ዓመታዊ ትምህርቲ ነቶም ነጥቢ ዘይወሃቦም ተምሃሮ ሓንሳእ ኣብ ዓመት ውልቃዊ ናይ ምዕባሌ ውጥን ይጸሓፈሎም። እዚ ውልቃዊ ናይ ዕቤት ውጥንዚ ግምገማን ንርሑቕ ዝጠመተ ውጥንን ይጥርንፍ።