ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ

ናይ ኣእምሮ ጸገማት ዘለዎም 7-15 ዝዕድመኦም ህጻናትን መንእሰያትን

nyanlanda-sarskola-01.jpg

ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ እንታይ እዩ?

ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ነቶም ናይ ኣእምሮ ጸገማት ዘለዎም ተምሃሮ ምስቲ ኩነታቶም ዚሰማማዕ ትምህርቲ ይህቦም። እቲ ትምህርቲ ካልእ ገዲፍካ ፍልጠትን ክብርታትን ይህቦም፡ ንግላዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ርክብን ይሕግዝ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንምስታፍ ድማ ግሩም ባይታ የንጽፍ። ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ሳብጀክትን ሓፈሻዊ ኣርእስትን ይጥርንፍ፡ ወይውን ናይ ክልተኡ ሕዋስ። እቲ ትምህርቲ ናይ መባእታ ቤትትምህርቲ ናይ ኮርስ ውጥን እውን ይጥርንፍ እዩ።

ኣብ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ናይ ልምምድ ቤትትምህርቲ ዚብሃል ፍሉይ ትዅረት ዘለዎ ትምህርቲ ኣሎ። ንሱ ነቶም ነቲ ሳብጀክት ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ኪግንዘቡዎ ዘይክእሉ ተምሃሮ ዝዓለመ እዩ። እቲ ናይ ልምምድ ቤትትምህርቲ ኣብ ክንዲ ሓደ ፍሉይ ሳብጀክት፡ ሓምሽተ ሓፈሻዊ ኣርእስት ዝጠርነፈ እዩ።

መንዩ ኣብ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ዚኸይድ?

ነቶም ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ህጻናት ናይቲ መባእታ ቤትትምህርቲ ከም ኣማራጺ ዝኾነ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

እቲ ንጥፈታት እንታይ ይመስል?

ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ነቶም ናይ ኣእምሮ ጸገማት ዘለዎም ተምሃሮ ምስቲ ኩነታቶም ዚሰማማዕ ትምህርቲ ይህቦም። እቲ ትምህርቲ ካልእ ገዲፍካ ፍልጠትን ክብርታትን ይህቦም፡ ንግላዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ርክብን ይሕግዝ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንምስታፍ ድማ ግሩም ባይታ የንጽፍ። ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ሳብጀክትን ሓፈሻዊ ኣርእስትን ይጥርንፍ፡ ወይውን ናይ ክልተኡ ሕዋስ። እቲ ትምህርቲ ናይ መባእታ ቤትትምህርቲ ናይ ኮርስ ውጥን እውን ይጥርንፍ እዩ።

ኣብ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ናይ ልምምድ ቤትትምህርቲ ዚብሃል ፍሉይ ትዅረት ዘለዎ ትምህርቲ ኣሎ። ንሱ ነቶም ነቲ ሳብጀክት ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ኪግንዘቡዎ ዘይክእሉ ተምሃሮ ዝዓለመ እዩ። እቲ ናይ ልምምድ ቤትትምህርቲ ኣብ ክንዲ ሓደ ፍሉይ ሳብጀክት፡ ሓምሽተ ሓፈሻዊ ኣርእስት ዝጠርነፈ እዩ፤

  • ስነጽባቐ
  • መራኸቢ
  • ምንቅስቓስ
  • መዓልታዊ ስራሕ
  • ጭቡጥነት

ምምዳብ ነጥብታት ብኸመይ ይሰርሕ?

እቶም ተምሃሮ ነቲ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ምስ ወድኡ ናይቲ ዝተማህሩዎ ኩሉ ነጥቢ ይወሃቦም። እቲ ተምሃራይ ወይ ወለዱ ምስ ዚጥይቑ፡ እቲ ነጥቢ ብሓፈሻዊ ትምህርታዊ ግምገማ ኪጥቕለል ይኽእል። ትምህርታዊ ግምገማ ናይቲ ተምሃራይ ናይ ምምሃር ተኽእሎ

እቲ ተምሃራይ ወይ ኣላዪኡ ምስ ዚሓትት፡ እቲ ናይ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ነጥብታት ኪወሃብ ይከኣል፡ ንሱ ድማ ካብ 6ይ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳዕ 9ይ ክፍሊ፡ ናይ ቀውዒ ሰመስተር፡ ናይ ነፍስወከፍ ሰመስተር እዩ፡ ወይ ከኣ ክሳዕ ናይቲ ሳብጀክት መጨረሽታ።

ከም መጠን ነጥቢ A, B, C, D ወይ E ይዝውተር. ዝለዓለ ነጥቢ A ኪኸውን ከሎ ዝተሓተ ድማ E እዩ። ነቶም ናብ E ኪበጽሑ ዘይክእሉ ተምሃሮ፡ ነጥቢ ኣይወሃብን። ኣብ ናይ ልምምድ ቤትትምህርቲ፡ ነጥቢ የልቦን።

ናይ ምዕባለ ዘተ
እንተወሓደ ሓንሳእ ኣብ ሰመስተር ተምሃራይን መምህርን ከምኡውን ናይ ተምህራይ ወለዲ ኣብቲ ትምህርቲ ከመይ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ተምህራይ ከመይ ይስምዖ ከም ዘሎን ንምዝታይ ይራኸቡ። እዚ ከኣ ዘተ ምዕባለ ይብሃል። እቲ ዘተ ናይቲ ተምሃራይ ኩለንትናዊ ፍልጠታዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ምዕባሌን ሓፈሻዊ ስእሊ ይህብ።

ኣብቲ ግዜ ዘተ እቲ ቤትትምህርቲ ነቲ ናይ ተምሃራይ ምዕባለ ብኸመይ መገዲ ከም ዝድግፎን ዝድርኾን ይዝረብ። እቲ ዘተ ነቲ ተምሃራይን ነቲ ወላድን ጽልዋ ንኺገብሩ ተኽእሎ ይህቦም። 

ኣብ ግዜ ዘተ ነቶም ነጥቢ ዘይወሃቦም ተምሃሮ ውልቃዊ ናይ ምዕባሌ ውጥን ይጸሓፈሎም። እዚ ውልቃዊ ናይ ዕቤት ውጥንዚ ግምገማን ንርሑቕ ዝጠመተ ውጥንን ይጥርንፍ።