ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ንፈለማ ግዜ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሽወደን ኣቲኻ ክትመሃር

glada_barn_i_led.jpg

ውላድካ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ/መዋእለ ህጻናት - ንሓደ ዓመት ብወለንታ ዝውሰድ ትምህርቲ - ወይ ድማ ኣብቲ ንትሽዓተ ዓመት ክትመሃር ዘስገድድ ቤት-ትምህርቲ - ‘grundskola’ ትምህርቲ ክጅምር እዩ። ንስርዓተ ትምህርቲ ሽወደን ዝምል ከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ። ብዛዕባ’ዚ ብዙሕ ምስፈለጥካ፡ ንውላድካ ኣብ ትምህርቱ ብዙሕ ክትጸልዎ ትኽእል ኢኻ። 

ትምህርቲ/ምህሮ ዴሞክራሲያዊ እዩ። 

ትምህርቲ ንተማሃሮ ፍልጠት የቕስሞም፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ብዙሕ ነገር ንኽመሃሩ የተባብዖም። ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ካብ መምህራ ኖም ደገፍ ይረኽቡ። እዚ ከኣ ፍልጠት ንምቕሳም ይሕግዞም። ነፍሲ-ወከፍ ተማሃራይ፡ ዓቕሙ/ክእለቱ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከደይቦ ክኽእል ኣለዎ። 

ትምህርቲ ብደሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተወቕረ ኮይኑ፡ ንሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ድማ የኽብር። ጾታኦም፡ እምነቶም፡ ስንክልናኦም፡ ጾታዊ ድሌ ታቶም፡ ወይ ድማ ኣብ ሽወደን ኣበየናይ ከባቢ ይነብሩ ብዘየገድስ፡ ኩሎም ተመሃሮ ኣብ ትምህርቶም ብማዕረ ክጥመቱ/ክሕብሓቡ መሰሎም እዩ። ነፍሲ-ወከፍ ተማሃራይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ። ቤት-ትምህርቲ ድማ፡ ኣብ ውጥን ንጥፈታት ናይ’ቲ ተማሃራይ እንታይ’ዩ እቲ ዝበለጸ ኩሉ ግዜ እናሓሰበትሉ ክትከይድ እያ። ሽወደን፡ ብምምሕዳራት ዝካየዳ ከምኡ ድማ ብኩባንያታት ወይ ብማሕበራት ዝዉነና ናጻ/ብሕታዉን ኣብያተ- ትምህርቲ ኣለዋኣ። ኣብ ግራንድስኮላ ክላስ ብስሩዕ ምእታው ግድነታዊ እዩ። ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ/መዋእለ ህጻናት ግን ክላስ ምእታው ወለንታዊ እዩ። ኩለን ኣብያተ-ትምህርቲ ንተማሃሮ ክፍሊት ኣየኽፍላን እየን። 

ነፍሲ-ወከፍ ቆልዓ ኣብ ቤት-ትምህቲ ቦታ ክረክብ እዩ። 

ምምሕዳር ናይ’ቲ ትነብረሉ ከተማ፡ ብዛዕባ’ተን ኣብ ምምሕዳር ከተማኻ ዘለዋ ኣብያተ-ትምህርቲ ሓበሬታ ክህበካ እዩ። ንውላድካ ኣበየነይቲ ቤት- ትምህርቲ ከተእትዎ ከምእትደሊ ነቲ ምምሕዳር ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.valjaskola.se ንዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲን ንመስርሕ ኣገባብ ምቕርሐ ቦታታትን ዝምልከት ሓበሬታ ኣሎ። ነቲ ትነብረሉ ዘለኻ ምምሕዳር’ውን ክትውከሶ/ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። 

ተማሃሮ ኣበየናይ ክፍሊ ትምህርቶም ክጅምሩ ከምዘለዎም እታ ቤት-ትምህርቲ እያ ትውስኖ። 

እታ ቤት-ትምህርቲ፡ ውላድካ ኣቐዲሙ ንዝወሰዶ ትምህርቲ፡ ንዝቐሰሞ ፍል ጠትን ተመኩሮን፡ ከምኡ ድማ ንዘለዎ ድሌታት/ዝምባለታት ክትግምግሞ እያ። እቲ ግምገማ ድማ ዝበዝሕ ግዜ ብሓገዝ ኣስተርጓሚ እዩ ክካየድ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ፡ ርእሰ-መምህር ናይ’ታ ቤት-ትምህርቲ ውላድካ ኣበ የናይ ደረጃን ክፍሊን ክመሃር ከምዘለዎ ክውስን እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ንቛንቋ ሽወደን ቀልጢፎም መታን ከጽንዑዎ፡ ሓደስቲ ተማሃሮ ጎድኒ ጎድኒ ’ቲ ስሩዕ ትምህርቶም ካልእ ናይ መዳለዊ ትምህርቲ’ውን ክከታተሉ እዮም። ኣብቲ ናይ መዳለዊ ክፍሊ፡ እቶም ተመሃሮ መባእታዊ ቋንቋ ሽወደን ክመሃሩ እዮም። ግና ምስኡ’ውን ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ናይ መዳለዊ ክፍሊ፡ እንተነውሐ ክሳብ ክልተ ዓመት ክመሃሩ እዮም። እቲ ሓሳብ፡ እቶም ተመሃሮ ነቲ ዓይነታት ትምህርቲ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ናይ ትምህርቲ ምሉእ ግዜኦም ብስሩዕ ንኽመሃሩዎ እዩ። ውላድካ ኣብቲ ናይ መዳለዊ ክፍሊ ክመሃር ዘየድልዮ እንተኾይኑ፡ ርእሰ- መምህር ናይ’ታ ቤት-ትምህርቲ ክውስኖ እዩ። 

ነቲ መምህር ተወከሶ/ሕተቶ 

ብዛዕባ ኣመሃህራ ውላድካ፡ እንተወሓደ ሓደ መምህር ሓለፍነት ክወስ ደሉ እዩ። ሕቶታት እንተደኣ ኣለካ ኮይኑ፡ ንመምህር ናይ ውላድካ ረኺብካ ተወከሶ። ኣስተርጓሚ ዘድልየካ እንተኾይኑ፡ ሓገዝ ንምርካብ ነታ ቤት- ትምህርቲ ተወከሳ። 

እታ ቤት-ትምህርቲ ምሳኻ ክትሰርሕ ትደሊ እያ 

እታ ቤት-ትምህርቲ፡ ንኩነታት ትምህርቲ ውላድካ ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታ ክትህበካ፡ ከምኡ ድማ ምስ መምህራንን ካልኦት መጉዚታት ተማ ሃሮን ኣብ ዝግበር ኣኼባታት ንኽትሳተፍ ክትዕድመካ እያ። ነቲ እትቕበሎ ሓበሬታ ከተንብቦን ኣብቲ ዝካየድ ኣኼባታት ክትሳተፍን ኣገዳሲ እዩ። 

መጉዚታትን ተመሃሮን ኣብቲ ኣብ ወቕቲ ትምህርቲ ሓንሳብ ዝካየድ ናይ ምዕባለ ዘተ/ዲያሎጒ ንኽሳተፉ ክጽውዑ እዮም። ንተማሃሮ ቅድመ- ትምህርቲ፡ እቲ ናይ ምዕባለ ዘተ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ክካየደሎም እዩ። ብዛዕባ ምዕባለ ውላድካ ምስ ውላድካን መምህሮምን ሓቢርካ ክትመያየጠሉ ኢኻ። እዚ ከኣ ብዛዕባ ኩነታት ትምህርቲ ውላድካ ዝያዳ ንኽትፈልጥ ዝሕግ ዘካ ኣገዳሲ ዕድል እዩ። 

እዚ ቀሪቡ ዘሎ ስእሊ፡ ሕቶታት ይኹን ርእይቶታት ምስዝህልወካ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ንመን ክትረኽቦ ከምዘለካ ዘርኢ እዩ።