ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ቅድመትምህርትን ቅድመትህምርቲ ክላስን

ነቶም ካብ 1-6 ዝዕድመኦም ደቅኻ

ነቲ ብሮሹር ምልኣዮ

nyanlanda-forskola-01.jpg

ቅድመትምህርቲ እንታይ እዩ?

ቅድመትምህርቲ ነቲ ንዚመጽእ ህይወት ዚኽዕበት ምህሮ ኣፈናዊ መሰረት ዘንብር ደረጃ እዩ።

ነቲ ህጻን ግሩም ዝኾነ ትምህርታዊ ንጥፈት ይቐርበሉ። ቅድመትምህርቲ ነቶም ኣብኡ ዚመሃሩ ህጻናት ከዘናግዕን ውሕስነት ኪህብን መሃሪ ኪኸውንን ይግባእ። እቶም ህጻናት ብጉጅለን ምስ ዓበይትን ኮይኖም ንባዕላቶም ናይ ምጽዋትን ምምሃዝን ምምርማርን ተኽእሎታት ከኻዕብቱ ይግባእ።

ቅድመትምህርቲ ናይ ባዕሉ ቤትትምህርቲ እዩ፡ እቲ ንጥፈታት ድማ ናይ ስልጠናን ትምህርትን ኣምር ይጥርንፍ። እቲ ትምህርቲ በቶም ናይ ቅድመትምህርቲ መምህራን እዩ ዚምራሕ፡ ግን ከኣ ነቲ ናይቶም ህጻናት ምህሮ ንምድንፋዕ ካልኦት ሰባት ኪርከቡ ይኽእሉ።

እቶም መምህራን እቲ ህጻን መታን ኪምህዝን ኪመሃርን ኪምርምርን ነቲ ትምህርታዊ ንጥፈታት ይውጥኑዎ። እዚ ድማ ብጸወታን ብምትሕብባርን ብምልካይን ብምጽራብን ብምዝማርን ኪካየድ ይኽእል። ኣብቶም ህጻናትን ወለድን ውሕስነት ምፍጣር ናይቲ ቅድመትምህርቲ ኣገዳሲ ዕዮ እዩ።

መንዮም ናብ ቅድመ ትምህርቲ ዚኸዱ?

ቅድመትምህርቲ ወለንታዊ እዩ። እቲ ኮምዩን ነቶም ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ህጻናት ቅድመትምህርቲ የቕርብ፥

  • እቶም ወለዲ ኪሰርሑ ወይ ኪምሃሩ ከለዉ
  • እቶም ወለዲ ስራሕ ዘይብሎም ወይ ኣብ ዕረፍቲ ግዜ እንተለዉ

እቶም ወለዶም ዘይሰርሑ ወይ ኣብ ዕረፍቲ ዘለዉ ህጻናት ኣብ መዓልቲ እንተ ወሓደ 3 ሰዓታት ወይ ድማ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ቦታ ይወሃቦም። ገሊአን ኮምዩናት ካብዚ ዝበዝሕ ሰዓታት ይህባ።

ብተወሳኺ እተን ኮምዩናት ነዞም ዚስዕቡ ቅድመትምህርቲ የቕርባ፤

  • ኩሉ 3 ዓመት ዝመልአ ህጻን (ሓባራዊ ቅድመትምህርቲ፡ 3 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ)
  • ፍሉይ ክንክን ዘድልዮ ህጻን

ኮምዩናውያንን ናጻን ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። እተን ናጻ ኣብያትትምህርቲ ከም ሓደ ኮኦፐራቲቫ እየን ዚመሓድራ፡ ማለት ብቦርድ ወይ ብናይ ብርኪ ኩባንያ።

እተን ኮምዩናት እየን ቅድመምህርቲ ንኺህሉን ህጻናት ድማ ቦታ ኪወሃቦምን ሓላፍነት ዚወስዳ። ናጻ ኣብያተትምህርቲ ኣማራጺ ናይቲ ኮሙናዊ ነጥፈት እየን።

እተን ኮምዩናት እየን ንናጻ ቅድመትምህርቲ ዘፍቅዳ። እተን ኣብያተትምህርቲ ነቲ እተነብረለን ናይ ጽቡቕ ኣካይዳን ውሕስነትን ንኸማልኣ ዝቆጻጸራ ድማ እተን ኮምዩናት እየን። እተን ናጻ ቅድመትምህርቲ ዚስዕብኦ መምርሒታት ልክዕ ከም ናይተን ኮምዩናውያን ቅድመትምህርቲ እዩ።

ነቲ ቅድመትምህርቲ እንታይ ይመርሖ?

ቅድመትምህርቲ ብሕጊ ትምህርትን ካሪክለምን ይምራሕ

እቲ ሕጊ ትምህርቲ ከምዚ ይብል፤

  • እቶም ህጻናት ተምሃሮ ምቹእ ኣቃውማን መጠንን ግሩም ኣከባብን ኪህሉዎም ይግባእ።
  • ናይ ቅድመትምህርቲ መምህራን ከምኡውን ነቲ ናይቶም ህጻናት ምዕባለን ፍልጠትን ንምድንፋዕ ካልኦት ተመሳሳሊ ትምህርትን ተመክሮን ዘለዎም ሰባት ኪርከቡ ይግባእ።
  • እቲ ዕላማ ናይቲ ቅድመትምህርቲ ንምምላእ ቦታን ናውትን ኪርከብ ይግባእ።

ክፍሊት

እቲ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ሰዓት ዚውፊ ቅድመትምህርቲ ካብ ቀውዒ ሰመስተር ክሳዕ እቲ ህጻን ሰለስተ ዓመት ዚመልእ፡ ኣይክፍሎን። እቲ ናይ ቅድመትምህርቲ ቦታ ክንደይ ከም ዚኽፈሎ ዚውስን እቲ ኮምዩን ወይ ድማ እቲ ነቲ ንጥፈት ዘካይድ እዩ። ኣብቲ ሕጊ ትምህርቲ፡ እቲ ዋጋ ርትዓዊ ኪኸውን ይጠልብ ማለት ምጡን ዋጋ። ኣብዚ እዋንዚ ኩለን ኮምዩናት ዝለዓለ ክፍሊት እየን ዚጥቀማ።

ዝለዓለ ክፍሊት ማለት ንእተፈላለያ ስድራቤታት ዚውሰን ወይ ዚስላዕ ናይ ክፍሊት ጥርዚ ማለት እዩ። ዝለዓለ ክፍሊት ኪብሃል ከሎ ንእተፈላለያ ስድራቤታት ናይ ክፍሊት ጥርዚ ይግበረለን ማለት እዩ።