ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

እዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩ

All webpages are printable.

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

ውላድካ ሓደ ዓመት ምስ መልአ ናብ ቅድመትምህርቲ ኪኸይድ ይኽእል። ኣብ ቅድመትምህርቲ፡ ጸወታ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ህጻን 6 ዓመት ምስ መልአ፡ ኣብ ቅድመትምህርቲ ክላስ ኪጅምር ይኽእል። ቅድመትምህርትን ቅድመትምህርቲ ክላስን ክልቲኣተን ወለንታውያን እየን።

ኩሉ ህጻን ካብ ኣስታት 7 ዓመት ጀሚሩ ናብ መባእታ ቤትትምህርቲ ይኸይድ፡ እዚ ኸኣ ግዴታ እዩ። እቲ ትምህርታዊ ግዴታ ካብ 1ይ ክሳዕ 9ይ ክፍሊ ይቕጽል፡ ማለት ን 9 ዓመታት።

ስለዚ መብዛሕትኦም መንእሰያት ኣብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ሰለስተ ዓመት ይመሃሩ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸቡ ሓደስቲ መጻእቲ፡ ቅድሚ ናይ ጽድያ ሰመስተር ማለት 20 ዓመት ኣብ ዝመልኡሉ ግዜ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ኪጅምሩ ይኽእሉ። ሓተትቲ ዕቝባ ድማ ቅድሚ 18 ዓመት ምምላኦም። ግን ከኣ ብቑዕ ወረቐት ምስክር የድልዮም እዩ። 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን የዳሉ፡ ወይ ድማ ብቐጥታ ስራሕ ንምርካብ ይሕግዝ። 

Map of the Swedish Educational System