ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

እዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩ

ውላድካ ሓደ ዓመት ምስ መልአ ናብ ቅድመትምህርቲ ኪኸይድ ይኽእል። ኣብ ቅድመትምህርቲ፡ ጸወታ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ህጻን 6 ዓመት ምስ መልአ፡ ኣብ ቅድመትምህርቲ ክላስ ኪጅምር ይኽእል። ቅድመትምህርትን ቅድመትምህርቲ ክላስን ክልቲኣተን ወለንታውያን እየን።

ኩሉ ህጻን ካብ ኣስታት 7 ዓመት ጀሚሩ ናብ መባእታ ቤትትምህርቲ ይኸይድ፡ እዚ ኸኣ ግዴታ እዩ። እቲ ትምህርታዊ ግዴታ ካብ 1ይ ክሳዕ 9ይ ክፍሊ ይቕጽል፡ ማለት ን 9 ዓመታት።

ስለዚ መብዛሕትኦም መንእሰያት ኣብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ሰለስተ ዓመት ይመሃሩ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸቡ ሓደስቲ መጻእቲ፡ ቅድሚ ናይ ጽድያ ሰመስተር ማለት 20 ዓመት ኣብ ዝመልኡሉ ግዜ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ኪጅምሩ ይኽእሉ። ሓተትቲ ዕቝባ ድማ ቅድሚ 18 ዓመት ምምላኦም። ግን ከኣ ብቑዕ ወረቐት ምስክር የድልዮም እዩ። 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን የዳሉ፡ ወይ ድማ ብቐጥታ ስራሕ ንምርካብ ይሕግዝ። 

ፊልምን ናይ ሽወደን ቤትትምህርትን 

እቲ ፊልም ናይ ሽወደን ትምህርታዊ መደባት ሓፈሻዊ ስእሊ ይህብ።