ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ብዛዕባ ኩኪስ

ኩኪስ ወይ ካኩር ኣብቲ ናይቲ በጻሓይ ኮምፕዩተር ንምኽዛን እቲ ወብሳይት ዝሓተካን እቲ በጻሓይ ኣብቲ ወብሳይት እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንምስዓብ ዘኽእሉን ነኣሽቱ ናይ ጽሑፍ ፋይል ኢዮም። ኣብ omsvenskaskolan.se ኩኪስ ናይ ወብሳይት ስታቲስቲክ ንምእካብ የገልግሉ፡ ዕላማኡ ድማ ነቲ ናይ ተጠቃማይ ተመክሮ ንምምሕያሽን ነቲ ወብሳይት ንምምዕባልን እዩ።

ክልተ ዓይነት ኩኪስ ኣለዉ፤

እቲ ቀዋሚ ኩኪ ዚብሃል ነቲ ኣብቲ ናይ በጻሓይ ኮምፕዩተር ዚተርፍ ፋይል ንእተወሰነ ግዜ ይዓቝሮ። 

እቲ ሰሽን ኩኪ ወይ ግዜኣዊ ኩኪ ዚብሃል ካልኣይ ዓይነት ኩኪ እቲ በጻሓይ ንግዜኡ ኣብቲ ወብሳይት ኪኣቱ ከሎ ኣብቲ ናይ ኮምፕዩተር ሓንጎል ንግዜኡ ይዕቆር። እቲ ኣንባቢ ወብሳይት ኪዕጾ ከሎ ድማ ምስኡ ይጠፍእ።

ኣብ omsvenskaskolan.se ክልቲኡ ዓይነት ኩኪስ ይዝውተር፡ ግን ዝኾነ ናይቲ በጻሓይ ግላዊ ሓበሬታ ኣይዕቆርን። ኩኪስ ንምዝውታር ክትሰማማዕ ይግባእ፡ ምስ ዘይትደሊ ድማ ነቲ ኩኪስ ካብ ኮምፕዩተርካ ከተልግሶ ትኽእል። ነዚ ድማ ኣብቲ ናይቲ ወብሳይት ኣንባቢ ትፍጽሞ። ነፍስወከፍ ግዜ ኩኪ ኣብቲ \ ኮምፕዩተርካ ኪኣቱ ከሎ ሕቶ መታን ኪቐርበልካ ከምኡውን ነቲ ኣቐዲሙ እተዓቝረ ንምጥፋእ ከተተዓራርዮ ትኽልእ፡ ።