เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

การศึกษามัธยมปลายคืออะไร

nyanlanda-gymnasieskola-01.jpg

การศึกษามัธยมปลายเป็นการศึกษาที่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใดๆและเปิดให้เข้าเรียนตามความสมัครใจซึ่งเยาวชนสามารถเลือกเรียนการศึกษามัธยมปลายต่อได้หลังจากจบการศึกษาขึ้นพื้นฐานการศึกษามัธยมปลายจะประกอบด้วยหลักสูตรกลางหรือหลักสูตรแห่งชาติหลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรที่ต่างจากโครงสร้างหลักสูตรกลาง

หลักสูตรกลางทั้งหมดประกอบด้วย 18 หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลา 3 ปี 

หลักสูตรการศึกษามัธยมปลายต่างๆอาจจะเป็นหลักสูตรสายอาชีพหรือหลักสูตรสายสามัญ (เตรียมอุดม)

นอกจากนี้หลักสูตรสายอาชีพอาจมีการจัดการเรียนการสอนโดยการฝึกงาน(lärlingsutbildning) ในระดับการศึกษามัธยมปลาย  

สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรกลางได้จะมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรเบื้องต้นห้าหลักสูตร 

หลักสูตรภาษาเบื้องต้นเป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชนที่เพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดนการศึกษานี้จะมุ่งเน้นภาษาสวีเดนเพื่อให้นักเรียนเรียนต่อในหลักสูตรอื่นหรือการศึกษาอื่นได้การศึกษานี้จะออกแบบและปรับให้เหมาะสมกับความรู้ของนักเรียน 

หลักสูตรกลางของการศึกษามัธยมปลายทั้ง 18 หลักสูตร


หลักสูตรสายอาชีพ 

 • หลักสูตรเด็กและนันทนาการ 
 • หลักสูตรก่อสร้างและโยธา
 • หลักสูตรไฟฟ้าและพลังงาน 
 • หลักสูตรยานยนต์และการขนส่ง 
 • หลักสูตรพาณิชยกรรมและการบริหารจัดการ 
 • หลักสูตรช่างฝีมือ 
 • หลักสูตรโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 • หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรเกษตรกรรม 
 • หลักสูตรภัตตาคารและอาหาร 
 • หลักสูตรระบบสุขาภิบาลและอสังหาริมทรัพย์ 
 • หลักสูตรการบริบาลและพยาบาล


หลักสูตรสายสามัญ

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ 
 • หลักสูตรมนุษยศาสตร์ 
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
 • หลักสูตรสังคมศาสตร์ 
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

Utbildningsinfo.se

ใครมีสิทธิ์เข้าเรียน

การศึกษามัธยมปลายจะให้การศึกษาแก่เยาวชนอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปีหากอายุเกิน 20 ปีจะมีสิทธิ์เข้าเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับมัธยมปลายนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในวิชาภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สองภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์รวมถึงห้าวิชาเพิ่มเติมจะมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรสายอาชีพนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในวิชาภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สองภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์รวมถึงเก้าวิชาเพิ่มเติมจะมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรสายสามัญ 

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรกลางจะมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรเบื้องต้นห้าหลักสูตรเมื่อเรียนจบหลักสูตรเบื้องต้นหลักสูตรนี้จะไม่ให้ใบประกาศนียบัตรแต่จะมีสิทธิ์เรียนต่อหลักสูตรกลางหรือทำงานได้หลักสูตรภาษาเบื้องต้นจะเป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในสวีเดน

วัดผลการเรียนอย่างไร 

คะแนนผลการเรียนจะมีหกระดับจะให้เกรด A – F โดยเกรด A-E หมายถึงผลการเรียนผ่านเกณฑ์ส่วนเกรด F หมายถึงผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จะให้เกรดให้เมื่อจบรายวิชาและวิชาโครงงาน (projektarbete)เมื่อนักเรียนได้รับเกรดทุกรายวิชาและวิชาโครงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของนักเรียนแล้วนักเรียนจะได้รับใบแสดงผลการเรียนจบการศึกษา (slutbetyg) ซึ่งเป็นผลการเรียนรวมทุกภาคเรียนเมื่อจบการศึกษา 

หากนักเรียนขาดเรียนหลายครั้งจะไม่สามารถให้เกรดได้เนื่องจากไม่สามารถประเมินความรู้ของนักเรียนได้โดยจะทำเครื่องหมายขีด (-) ในทะเบียนผลการเรียนอย่างไรก็ดีการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาพิเศษมัธยมปลายจะไม่ใช้เกรด F หรือเครื่องหมายขีด 

เลือกแผนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของคุณ

วิดีโอชุดนี้กล่าวถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคำตอบสำหรับข้อสงสัยที่พบบ่อย