เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

การศึกษาพิเศษมัธยมปลายคืออะไร

 nyanlanda-gymnasiesarskola-01.jpg

 

การศึกษาพิเศษมัธยมปลายเป็นการศึกษาที่เปิดให้เรียนโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใดๆและเข้าเรียนตามความสมัครใจซึ่งเยาวชนที่มีพัฒนาการบกพร่องสามารถเข้าเรียนโรงเรียนพิเศษมัธยมปลายต่อได้เมื่อเรียนจบโรงเรียนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษมัธยมปลายจะประกอบด้วยหลักสูตรกลางหรือหลักสูตรแห่งชาติและหลักสูตรต่างจากโครงสร้างหลักสูตรกลาง

 

หลักสูตรส่วนกลางสำหรับการศึกษาพิเศษมัธยมปลายจะมีทั้งหมดเก้าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลา 4 ปีและจะประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษมัธยมปลายบังคับร่วมและกลุ่มวิชาหลักสูตรบังคับร่วมหลักสูตรเชิงลึกและวิชาโครงงานการศึกษาพิเศษมัธยมปลาย 

 

หลักสูตรกลางโดยหลักแล้วจะเป็นสายอาชีพและหลักสูตรกลางยังสามารถเรียนโดยการฝึกงานระดับมัธยมปลายได้เช่นกัน

หลักสูตรเฉพาะบุคคลจะเป็นหลักสูตรสำรหับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรกลางได้แต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลา 4 ปีและประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้านต่อไปนี้

 

วิชาเฉพาะด้าน

 

  • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สังคมและบุคคล
  • คหกรรมศาสตร์
  • ภาษาและการสื่อสาร
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ศิลปศาสตร์ 

 

นอกจากนี้ยังอาจรวมการฝึกงานไว้ในหลักสูตรเฉพาะบุคคลด้วย

 

ใครมีสิทธิ์เข้าเรียน

 

การศึกษาพิเศษมัธยมปลายจะให้การศึกษาแก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปีที่มีพัฒนการบกพร่องและประเมินว่าไม่สามารถเรียนผ่านเกณฑ์การศึกษามัธยมปลายได้หากอายุเกิน 20 ปีจะมีสิทธิ์เข้าเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ระดับมัธยมปลาย

 

ประเมินและวัดผลการเรียนอย่างไร

 

นักเรียนที่เรียนรายวิชาต่างๆจะให้เกรดเมื่อเรียนจบแต่ละรายวิชาซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดเกณฑ์ความรู้ที่ระบุว่านักเรียนจะต้องมีความรู้ใดบ้างสำหรับวิชาเฉพาะด้านจะไม่ให้เกรดแต่จะประเมินทักษะความรู้ของนักเรียนตามระดับที่กำหนดแทน 

 

ผลคะแนนการเรียนจะมีห้าระดับจะให้เกรด A – E โดยเกรด A หมายถึงผลการเรียนสูงสุดและผลการเรียนต่ำสุดคือเกรด E หากนักเรียนมีเรียนไม่ผ่านเกรด E ก็จะไม่ให้เกรด