เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

บ้านยามว่าง หลังการเรียนในแต่ละวัน

nyanlanda-grundskola-03.jpg

ศูนย์นันทนาการคืออะไร

ศูนย์นันทนาการเป็นกิจกรรมเสริมการศึกษาและเปิดให้บริการตลอดปีศูนย์นันทนาการจะช่วยให้นักเรียนมีสภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสมด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนโดยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองทำงานควบคู่กับการเป็นพ่อแม่ได้

เทศบาลจะมีหน้าที่จัดศูนย์นันทนาการให้แก่เด็กนักเรียนจนถึงอายุ 13 ปีหากผู้ปกครองทำงานหรือเรียนหรือตามความจำเป็นของตัวนักเรียนเองเนื่องจากสถานการณ์ของครอบครัวในกรณีอื่นๆ

นอกจากนี้เทศบาลอาจจะจัดศูนย์นันทนาการแบบเปิดให้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีจนถึง 13 ปี 

ศูนย์นันทนาการเป็นกิจกรรมทางด้านการศึกษาแบบกลุ่มสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจนถึงจนเทอมฤดูใบไม้ผลิในปีที่นักเรียนมีอายุครบ 13 ปีศูนย์นันทนาการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและเปิดให้นักเรียนใช้เวลาว่างและนันทนาการอย่างมีประโยชน์ในขณะเดียวกันศูนย์นันทนาการจะต้องดำเนินงานอย่างระบบเพื่อทำให้ผู้ปกครองสามารถทำงานหรือเรียนได้

ศูนย์นันทนาการช่วยส่งเสริมการศึกษาสองด้านดังนี้

  • ด้านเวลาโดยรับนักเรียนในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนและช่วงโรงเรียนหยุด
  • ด้านเนื้อหาโดยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ปกติในห้องเรียนโรงเรียนและศูนย์นันทนาการควรร่วมมือกันช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการและการเรียนรู้รอบด้าน

การศึกษาของศูนย์นันทนาการจะต้องทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้โดยควรยึดความสนใจและประสบการณ์ของนักเรียนเป็นหลักและปรับให้เหมาะสมตามพื้นฐานที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน

ศูนย์นันทนาการจะเปิดให้บริการตลอดปีเวลาเปิดทำการจะปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานหรือเรียนและตามความจำเป็นของนักเรียน

ศูนย์นันทนาการมักจะประสานงานกับโรงเรียนอาจรวมถึงการประสานงานกับบุคลากรสถานที่และกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใครมีสิทธิ์เข้าเรียนบ้าง

เทศบาลจะมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ศูนย์นันทนาการให้แก่นักเรียนตั้งแต่อายุ 6 ปีไปจนถึงเทอมฤดูใบไม้ผลิในปีที่นักเรียนมีอายุครบ 13 ปีหากผู้ปกครองทำงานหรือเรียนหรือตามความจำเป็นของตัวนักเรียนเองเนื่องจากสถานการณ์ของครอบครัวในกรณีอื่นๆ

การเรียนการสอนที่ศูนย์นันทนาการจะเปิดรับทันทีหากนักเรียนมีความจำเป็นการศึกษานี้จะจัดอยู่ในหรือใกล้กับโรงเรียนที่นักเรียนเข้าเรียน

ศูนย์นันทนาการจะเปิดให้นักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเป็นพิเศษทางด้านร่างกายด้านจิตใจหรือด้านอื่นๆเข้าเรียนด้วย 

ศูนย์นันทนาการอยู่ภายใต้ข้อบังคับใด

ศูนย์นันทนาการอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการศึกษานอกจากนี้ศูนย์นันทนาการจะใช้หลักสูตรต่างๆของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและชั้นเตรียมประถมและศูนย์นันทนาการศูนย์นันทนาการของโรงเรียนการศึกษาพิเศษจะใช้หลักสูตรการศึกษาเฉพาะ

อัตราค่าเล่าเรียน

เทศบาลสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับบริการศูนย์นันทนาการในอัตราที่เหมาะสมได้และเทศบาลทุกแห่งในปัจจุบันจะใช้ระบบอัตราค่าเล่าเรียนสูงสุดอัตราค่าเล่าเรียนสูงสุดหมายถึงการกำหนดเพดานการเก็บค่าเล่าเรียนซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัว