เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

การศึกษาภาคบังคับและบ้านย่ามว่าง

สำหรับเด็ก 7-15 ปี

nyanlanda-grundskola-01.jpg

การศึกษาขั้นพื้นฐานคืออะไร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กทุกคน เริ่มจากเทอมฤดูใบไม้ร่วง ในปีที่เด็กมีอายุครบ 7 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใด ๆ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกอบด้วยเก้าชั้นปี และนักเรียนต้องมีหน้าที่ไปโรงเรียนตลอดเก้าปี แต่ละปีการศึกษา จะแบ่งเป็นสองเทอมหรือสองภาคเรียน คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง และเทอมฤดูใบไม้ผลิ

การเรียนการสอน จะมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักเรียนจะเข้าเรียนโรงเรียนแห่งใดในประเทศนี้ 

ใครมีสิทธิ์เข้าเรียน

เด็กส่วนใหญ่ในประเทศสวีเดน จะเริ่มเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในเทอมฤดูใบไม้ร่วง ในปีที่เด็กมีอายุครบ 7 ปี และในปีที่มีอายุเด็กที่มีอายุครบ 6 ปีเริ่มเข้าเรียนได้เช่นกัน รวมถึงกรณีพิเศษสำหรับเด็กอายุ 8 ปีด้วย

สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการบกพร่อง จะมีการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานเป็นทางเลือก 

เด็กพิการ หรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานได้ จะมีสิทธิ์เข้าเรียนที่โรงเรียนเฉพาะ

การศึกษานี้มีลักษณะอย่างไร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจจะเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล หรือเอกชนก็ได้ โรงเรียนขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ในสวีเดน จะอยู่ในสังกัดของเทศบาล และที่พบมากที่สุด คือ นักเรียนเข้าโรงเรียนเทศบาลใกล้บ้าน 

โรงเรียนขั้นพื้นฐาน จะมีลักษณะเด่นของตัวเอง หรือมีจุดเน้นแตกต่างกัน เช่น เน้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรวัฒนธรรม และหลักสูตรกีฬา

โรงเรียนขั้นพื้นฐานเอกชน จะเปิดรับเด็กทุกคน และการเรียนการสอนจะต้องเทียบเท่ากับโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนขั้นพื้นฐานเอกชน จะมีผู้รับผิดชอบหลัก (เจ้าของ) ต่างจากเทศบาล ซึ่งอาจจะเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสมาคม 

วัดผลการเรียนอย่างไร

ใบแสดงผลการเรียนประจำภาคเรียน (Terminsbetyg) จะออกให้เมื่อจบแต่ละเทอม เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 6 เป็นต้นไปในทุกวิชายกเว้นวิชาเลือกภาษา ซึ่งจะออกให้ตั้งแต่เทอมฤดูใบไม้ร่วงในชั้นปีที่ 7 เป็นต้นไป ใบแสดงผลการเรียนจบการศึกษา(Slutbetyg) ซึ่งเป็นผลการเรียนรวมของทุกภาคเรียน จะออกให้เมื่อจบการศึกษาเทอมฤดูไม้ผลิในชั้นปีที่ 9 และจะใช้ใบแสดงผลการเรียนจบการศึกษานี้ เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมปลาย

ผลคะแนนการเรียนมีหกระดับ คือ เกรด A – F โดยเกรด A-E หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ส่วนเกรด F หมายถึง ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากนักเรียนขาดเรียนหลายครั้ง จะไม่สามารถให้เกรดได้ เนื่องจากไม่สามารถประเมินความรู้ของนักเรียนได้ โดยจะทำเครื่องหมายขีด (-) ในทะเบียนผลการศึกษา อย่างไรก็ดีการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาพิเศษมัธยมปลาย จะไม่ใช้ เกรด F หรือเครื่องหมายขีด 

การสนทนาประเมินพัฒนาการ 
ในแต่ละเทอม นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน จะพบกันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อประชุมพูดคุยว่า ที่ผ่านมาการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างไร และนักเรียนมีความสุขดีหรือไม่ ซึ่งจะเรียกว่า การสนทนาประเมินพัฒนาการ (Utvecklingssamtal)

การสนทนานี้ จะทำให้เห็นภาพรวมการพัฒนาการด้านความรู้ และพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียน 

ในการสนทนานี้ อาจจะพูดคุยว่า โรงเรียนจะส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้อย่างไร ประเมินนี้ จะทำให้นักเรียนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเรียนของนักเรียน

สำหรับชั้นปีอื่นที่ยังไม่ออกใบแสดงผลการเรียน ก็จะมีสมุดรายงานพัฒนาการประจำตัวนักเรียนให้ในแต่ละปีการศึกษา สมุดรายงานพัฒนาการประจำตัวนักเรียน จะบันทึกการประเมินผล และแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป