เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

การศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานคืออะไร

สำหรับเด็ก 7-15 ปี

nyanlanda-sarskola-01.jpg

การศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานจะให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการบกพร่องซึ่งจะปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคนการศึกษานี้จะให้ความรู้และประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมด้านพัฒนาการส่วนตัวด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการมีส่วนร่วมในสังคมการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานจะเป็นการศึกษาวิชาต่างๆหรือวิชาเฉพาะด้านหรือทั้งสองผสมกันนอกจากนั้นการศึกษานี้จะมีวิชาต่างๆตามแผนการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 

โรงเรียนฝึกตนเอง

การศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานจะมีแนวการศึกษาที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษซึ่งเรียกว่าโรงเรียนฝึกตนเองโรงเรียนฝึกตนเองจะออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนวิชาต่างๆได้ทั้งหมดหรือสามารถเรียนได้บางวิชาโรงเรียนฝึกตนเองจึงจัดวิชาเฉพาะด้านแทนวิชาเหล่านั้นประกอบด้วยห้าวิชาดังนี้

  • กิจกรรมศิลปะ
  • การสื่อสาร
  • ทักษะเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
  • กิจกรรมประจำวัน
  • การรับรู้ความเป็นจริง

ใครมีสิทธิ์เข้าเรียน

เด็กที่มีพัฒนาการบกพร่องจะมีการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานเป็นทางเลือกแทนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษานี้มีลักษณะอย่างไร

การศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานจะให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการบกพร่องซึ่งจะปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคนการศึกษานี้จะให้ความรู้และประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมด้านพัฒนาการส่วนตัวด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการมีส่วนร่วมในสังคมการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานจะเป็นการศึกษาวิชาต่างๆหรือวิชาเฉพาะด้านหรือทั้งสองผสมกันนอกจากนั้นการศึกษานี้อาจจะประกอบด้วยวิชาต่างๆตามแผนการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 

การศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานจะมีแนวการศึกษาที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษซึ่งเรียกว่าโรงเรียนฝึกตนเองโรงเรียนฝึกตนเองจะออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนวิชาต่างๆได้ทั้งหมดหรือสามารถเรียนได้บางวิชาโรงเรียนฝึกตนเองจึงจัดวิชาเฉพาะแทนวิชาเหล่านั้นห้าวิชาดังนี้

  • กิจกรรมศิลปะ
  • การสื่อสาร
  • ทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
  • กิจกรรมประจำวัน
  • การรับรู้ความเป็นจริง 

วัดผลการเรียนอย่างไร

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพิเศษขั้นพื้นฐานจะได้รับใบรับรองนักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถขอให้รับรองการประเมินการเรียนเพิ่มได้การประเมินการเรียนจะเกี่ยวกับศักยภาพในการเรียนของนักเรียน

หากมีความประสงค์นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถขอใบแสดงผลการเรียนวิชาต่างๆในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนพิเศษขั้นพื้นฐานได้เมื่อเรียนจบแต่ละเทอมตั้งแต่ชั้นปี 6 จนถึงเทอมฤดูใบไม้ร่วงชั้นปีที่ 9 หรือเมื่อเรียนจบแต่ละวิช 

คะแนนผลการเรียนจะใช้เกรด A, B, C, D หรือ E เกรดสูงสุดคือ A และเกรดต่ำสุดคือ E สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เกรด E จะไม่ให้เกรดในวิชานั้นๆ

การสนทนาประเมินพัฒนาการ

ในแต่ละเทอมนักเรียนครูและผู้ปกครองนักเรียนจะพบกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อพูดคุยว่าที่ผ่านมาการเรียนเป็นอย่างไรและนักเรียนมีความสุขดีหรือไม่อย่างไรซึ่งจะเรียกว่าการสนทนาประเมินพัฒนาการ (Utvecklingssamtal) การสนทนานี้จะทำให้เห็นภาพรวมการพัฒนาการด้านความรู้และพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียน 

ในการสนทนานี้อาจจะพูดคุยว่าโรงเรียนจะส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้อย่างไรทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเรียนของนักเรียน

สำหรับชั้นปีอื่นที่ยังไม่ออกใบแสดงผลการเรียนก็จะมีสมุดรายงานพัฒนาการประจำตัวนักเรียนให้ในแต่ละปีการศึกษาสมุดรายงานพัฒนาการประจำตัวนักเรียนจะบันทึกการประเมินผลและแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป