เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

โรงเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาล และ ชั้นเตรียมประถม

สำหรับเด็ก 1-6 ปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

nyanlanda-forskola-01.jpg

การศึกษาปฐมวัยคืออะไร

การศึกษาปฐมวัย (ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล) เป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ขั้นแรกที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

เด็กๆจะได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมการศึกษาปฐมวัยหรือโรงเรียนอนุบาลควรจะมีความสนุกเพลิดเพลินความปลอดภัยและให้ความรู้แก่เด็กๆทุกคนและควรจะจัดให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยใช้วิธีการเล่นการประดิษฐ์และการสำรวจด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มหรือร่วมกับผู้ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลจะมีรูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นของตนเองครูประจำโรงเรียนจะเป็นผู้สอนและอาจจะมีบุคลกรอื่นๆทำการสอนด้วยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

บุคลากรจะจัดทำแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้ประดิษฐ์เรียนรู้และสำรวจด้วยวิธีต่างๆตัวอย่างเช่นการเล่นการทำงานด้วยกันการวาดรูประบายสีงานไม้การร้องเพลงหน้าที่สำคัญของโรงเรียนคือการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่เด็กและผู้ปกครอง 

ใครมีสิทธิ์เข้าเรียนบ้าง

การศึกษาปฐมวัยเป็นการเข้าเรียนตามความสมัครใจเทศบาลจะต้องจัดให้แก่เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเข้าเรียนถ้าหาก

  • ผู้ปกครองทำงานหรือเรียน
  • ผู้ปกครองว่างงานหรือลางานเพื่อดูแลบุตร

โรงเรียนจะต้องเปิดรับเด็กที่มีผู้ปกครองว่างงานหรือลางานเพื่อดูแลบุตรเข้าเรียนเป็นเวลาอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมงหรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เทศบาลบางแห่งจะเปิดรับเด็กเข้าเรียนเป็นเวลานานกว่านี้

นอกจากนั้นเทศบาลจะต้องจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลให้แก่

  • เด็กทุกคนในปีที่เด็กมีอายุครบ 3 ปี (วันละ 3 ชั่วโมงสำหรับโรงเรียนอนุบาลทั่วไป)
  • เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือหรือการส่งเสริมเป็นพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนอนุบาลเอกชนอาจจะมีการบริหารรูปแบบต่างๆอาทิเช่น 

ผู้ปกครองร่วมกันดำเนินงานหรือบุคลากรดำเนินงานเป็นต้นซึ่งอาจจะจัดตั้งเป็นมูลนิธิหรือบริษัทจำกัด 

เทศบาลจะมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลให้เด็กและรับเด็กเข้าเรียนทั้งนี้จะมีโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็นทางเลือกนอกจากโรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนอนุบาลเอกชนจะได้รับการรับรองจากเทศบาลและเทศบาลมีหน้าที่คอยตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่โรงเรียนเอกชนจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกับโรงเรียนในสังกัด

การศึกษาปฐมวัยอยู่ภายใต้ข้อบังคับใด

การศึกษาปฐมวัยอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและมีหลักสูตรการศึกษากำกับ

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาระบุไว้ดังนี้

  • จะต้องจัดกลุ่มเด็กให้มีสัดส่วนและขนาดที่เหมาะสมและจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็ก 
  • จะต้องจัดให้มีครูอนุบาลและมีบุคลากรอื่นๆที่ได้รับการฝึกอบรมหรือประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
  • จะต้องจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอนุบาล

อัตราค่าเล่าเรียน

โรงเรียนอนุบาลทั่วไปจะเปิดรับเด็กวันละสามชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใดๆโดยเริ่มจากเทอมฤดูใบไม้ร่วงในปีที่เด็กอายุครบสามปีบริบรูณ์ทางเทศบาลหรือผู้จัดการศึกษาจะกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลโดยกฎหมายการศึกษาได้ระบุไว้ว่าอัตราค่าเล่าเรียนควรมีความเหมาะสมและไม่สูงเกินไป

เทศบาลทุกแห่งในปัจจุบันนี้จะใช้ระบบอัตราค่าเล่าเรียนสูงสุดหมายความว่าได้มีการกำหนดเพดานการเก็บค่าเล่าเรียนซึ่งจะเรียกเก็บแตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัว