เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

ระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศสวีเดน

บุตรหลานของท่านสามารถเริ่มเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลได้ตั้งแต่อายุ หนึ่งปี การเล่นถือเป็นสิ่งส.ำคัญสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล เมื่อเด็กอายุได้ 6 ปี พวกเขาสามารถเริ่มเรียนในชั้นอนุบาลได้ ทั้งชั้นเตรียมอนุบาลและชั้น อนุบาล ถือเป็นการเข้าเรียนตามความสมัครใจ

เด็กทุกคน จะต้องเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน ต้น ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป หน้าที่ในการเข้าชั้นเรียนเริ่มตั้งแต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 9 หรือหมายถึง เป็นเวลาเก้าปี 

หลังจากนี้ เด็ก หรือวัยรุ่นส่วนใหญ่ จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เป็นเวลาสามปี ทุกคนมีสิทธิในการเริ่มเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงอายุ 20 ปี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย สามารถช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และ วิทยาลัย หรือ เพื่อเริ่มให้ท.ำงาน ประกอบอาชีพได้ทันที 

วีดีทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา/โรงเรียนของประเทศสวีเดน 

วีดีทัศน์นาเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศสวีเดนโดยสรุป