เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

ระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศสวีเดน

All webpages are printable.

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

บุตรหลานของท่านสามารถเริ่มเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลได้ตั้งแต่อายุ หนึ่งปี การเล่นถือเป็นสิ่งส.ำคัญสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล เมื่อเด็กอายุได้ 6 ปี พวกเขาสามารถเริ่มเรียนในชั้นอนุบาลได้ ทั้งชั้นเตรียมอนุบาลและชั้น อนุบาล ถือเป็นการเข้าเรียนตามความสมัครใจ

เด็กทุกคน จะต้องเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน ต้น ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป หน้าที่ในการเข้าชั้นเรียนเริ่มตั้งแต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 9 หรือหมายถึง เป็นเวลาเก้าปี 

หลังจากนี้ เด็ก หรือวัยรุ่นส่วนใหญ่ จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เป็นเวลาสามปี ทุกคนมีสิทธิในการเริ่มเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงอายุ 20 ปี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย สามารถช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และ วิทยาลัย หรือ เพื่อเริ่มให้ท.ำงาน ประกอบอาชีพได้ทันที 

Map of the Swedish Educational System