Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

nyanlanda-gymnasieskola-04.jpg

Introduktionsprogram finns för elever som inte är behöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Språkintroduktion är ett av dessa program.

Det är kommunen där eleven bor som har ansvar ett erbjuda introduktionsprogram till de elever som uppfyller de villkor som gäller för de olika programmen. Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan som beslutas av huvudmannen. Den ska innehålla syfte, längd och det huvudsakliga innehållet. En individuell studieplan ska också upprättas för varje elev. Den ska bland annat utformas efter elevens behov och intressen.

Språkintroduktion

För ungdomar som nyligen anlänt till Sverige erbjuds språkintroduktion. Utbildningen har tyngdpunkten i det svenska språket. Undervisningen kan också innehålla andra ämnen och kurser som behövs för att eleven ska kunna utveckla sina kunskaper.

Språkintroduktionen utformas för en enskild elev. Utbildningen är alltså inte planerad i förväg. Fler elever kan dock gå utbildningen med samma innehåll.

Språkintroduktionen utformas efter den bedömning av elevens språkkunskaper som gjordes inför mottagandet. Den ska också innehålla de grundskole- eller gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Insatser för att stimulera motivationen och/eller praktik kan även ingå.

Preparandutbildning 

(ersätts av Programinriktat val i juli 2019)

Preparandutbildning är för elever som vill gå ett visst nationellt program men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.

Utbildningen ska vara högst ett år. Den kommer först och främst att innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som behövs för att komma in på ett nationellt program. Det går också att läsa kurser från nationella program och utbildningen kan också innehålla andra insatser som eleven behöver för sin kunskapsutveckling. När eleven uppnår behörighet till ett nationellt program kan den, om det finns plats, tas in på det programmet.

Det går bra att välja att gå preparandutbildning även om eleven är behörig till ett yrkesprogram för att få behörighet till ett högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val 

(ersätts av Programinriktat val i juli 2019)

Programinriktat individuellt val är för en elev som vill gå ett yrkesprogram, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.

För att bli antagen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som behövs för att komma in på ett yrkesprogram. Eleven ska också läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande (apl). När eleven uppnår behörighet till ett yrkesprogram kan den, om det finns plats, tas in på det programmet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för elever som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på programinriktat individuellt val eller på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen har som mål att eleven ska kunna få ett arbete eller för att bli behörig till ett yrkesprogram. Utbildningen kan t.ex. innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och eventuellt andra insatser som behövs för elevens kunskapsutveckling.

Individuellt alternativ

Syftet med individuellt alternativ är att eleven ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som eleven behöver för sin kunskapsutveckling.