Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Gymnasiesärskolan

För unga med utvecklingsstörning 16-20 år. Sidan går att skriva ut.

nyanlanda-gymnasiesarskola-01.jpg

Vad är gymnasiesärskola?

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med utvecklingsstörning kan välja att genomföra efter avslutad grundsärskola. Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program. 

Det finns totalt nio nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 4 år och består av gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning och gymnasiesärskolearbete.

De nationella programmen är framförallt yrkesförberedande. Ett nationellt program kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning.

De individuella programmen är till för de elever som inte kan gå ett nationellt program. Varje program pågår under 4 år och består av ämnesområden.

Ämnesområdena är:

  • Natur och miljö
  • Samhälle och individ
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Språk och kommunikation
  • Idrott och hälsa
  • Estetisk verksamhet

Även praktik kan ingå på de individuella programmen.

Vem går i gymnasiesärskolan?

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå särskild utbildning för vuxna.

Hur sker bedömningen och betygssättningen?

Elever som läser kurser får betyg efter varje avslutad kurs. I varje kurs finns det kunskapskrav som anger vad eleven ska uppnå. På ämnesområden sätts inte betyg. Istället bedöms elevens kunskaper efter kravnivåer.

En betygsskala med fem steg A, B, C, D och E tillämpas. A står för högsta betyg och lägsta betyg är E. Om eleven inte klarar kraven för E ges inget betyg.