Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Fritidshem

För barn 6-13 år

nyanlanda-grundskola-03.jpg

Vad är fritidshem?

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i skolan och förskoleklassen och är öppen även under lov och helgdagar. Fritidshemmet ska dels stimulera elevers utveckling och lärande, samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmet ska också möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till barn till och med  till och med vårterminen de år då de fyller 13 år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar studier eller om eleven har ett eget behov.

Hur ser verksamheten ut?

För barn i åldern 10 till och med 13 år kan kommunen även bedriva öppen fritidsverksamhet.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans ska förskoleklass, skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. 

Vilka går i fritidshemmet?

Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem till elever från och med 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven går i skola.

Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem.

Vad styr fritidshem?

Fritidshemmet styrs av skollagen. Dessutom ska fritidshemmet tillämpa delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Fritidshem vid specialskolor ska tillämpa specialskolans eller sameskolans läroplan.

Avgifter

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i fritidshem. Alla kommuner använder ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.