Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Första tiden i skolan

Sidan går att skriva ut.

glada_barn_i_led.jpg

Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka ditt barns skolgång.

Skolan är demokratisk 

Utbildningen ska ge eleverna både kunskap och lust att lära sig mer under hela livet. För att nå kunskapskraven för utbildningen ska eleverna få stöd från sina lärare. Varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån vem just hon eller han är. 

Utbildningen ska vara demokratiskt utformad och förmedla respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Alla elever har rätt till lika bra utbildning oavsett till exempel kön, livsåskådning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller var i Sverige de bor. I skolan är alla elever viktiga och skolan ska alltid tänka på varje elevs bästa när man planerar verksamheten. I Sverige finns det både kommunala skolor och fristående skolor, som drivs av företag eller organisationer. Grundskolan är obligatorisk och förskoleklassen frivillig. Alla skolor är gratis.

Alla får en plats i skolan 

Kommunen du bor i ska informera om vilka skolor som finns i kommunen. Du kan lämna önskemål om vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. På webbplatsen www.valjaskola.se kan du läsa om olika skolor som finns och hur skolplacering går till. Du kan också fråga kommunen där du bor.

Skolan bestämmer i vilken klass eleven ska börja  

Skolan gör en bedömning av ditt barns tidigare skolgång, kunskaper, erfarenheter och intressen. Bedömningen görs ofta med hjälp av en tolk. Inom två månader beslutar rektorn vilken årskurs och klass ditt barn ska gå i. För att lära sig svenska så fort som möjligt kan nyanlända elever gå i en förberedelseklass samtidigt som de får undervisning i sin ordinarie klass. I förberedelseklassen får eleverna lära sig grunderna i svenska, men kan också läsa andra ämnen. De går där i högst två år. Tanken är att eleverna så snart som möjligt ska läsa ämnena på heltid i sin ordinarie klass. Rektor beslutar när undervisning i förberedelseklass inte längre behövs.

Fråga läraren 

Det finns minst en lärare som ansvarar för ditt barns klass. Kontakta ditt barns lärare om du har frågor. Om du behöver en tolk, be skolan om hjälp med det. 

Skolan vill samarbeta med dig 

Skolan kommer att informera dig om ditt barns skolgång och bjuda in dig till möten med lärare och andra vårdnadshavare. Det är viktigt att ta del av information du får och delta i mötena. 

En gång per termin blir vårdnadshavare och elev kallade till ett utvecklingssamtal. För eleverna i förskoleklassen har skolan utvecklingssamtal minst en gång varje läsår. Tillsammans med ditt barn och läraren samtalar ni om ditt barns utveckling. Det är ett viktigt tillfälle att lära dig mer om ditt barns skolgång.

Bilden beskriver allmänt vem du kontaktar i skolan när du har frågor eller vill framföra synpunkter.