Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Förskolan och förskoleklass

För ditt barn 1-6 år. Sidan går att skriva ut.

nyanlanda-forskola-01.jpg

Det här är förskola

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskolan är en egen skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande.

Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

Vilka går i förskola?

Förskolan är frivillig. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder:

  • När föräldrarna arbetar eller studerar.
  • När föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder längre vistelsetid.

Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till:

  • Alla barn det år barnet fyller 3 år (allmän förskola, 3 timmar per dag).
  • Barn i behov av särskilt stöd.

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller per­sonal­kooperativ, av en stiftelse eller ett aktiebolag.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verk­samheten.

Det är kommunerna som godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Det styr förskolan

Förskolan styrs av skollag och läroplan.

Skollagen säger att:

  • Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö.
  • Det ska finnas förskollärare och det får också finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.
  • Lokalerna och utrustning ska finnas för att syftet med förskolan ska kunna uppfyllas.

Avgifter

Den allmänna förskolan tre timmar om dagen är gratis från höstterminen det år barnet fyller tre år. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta. I skollagen står att avgiften ska vara skälig, alltså rimligt hög.

I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.