Ku saabsan tahay dugsiyada iswiidhishka

skolverket.se

Sidaan buu yahay nidaamka dugsiyada iswiidhishka.

All webpages are printable.

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

ÈWixi ka bilaawdo markuu canugaada buuxiyo hal sano, wuxuu kuu dhigankara dugsiga xannaanada. Ciyaarta aad muhiim u tahay markey noqoto dugsiga xannaanada. Markuu canuga buuxinaayo 6 sano, bey dhammaan carruurta bilaabikaran fasalka ardeyda lix sano jirka. Dugsiga xannaanada iyo fasalka ardeyda lix sano jirka waa arrin ah tabarruc.

Dhammaan carruurta waxey bilaabaan dugsiga aasaasiga markey gaaraan 7 sano, oo in ey dhigtaan waa qasab. Sharciga oo waajibaadka dugsiga wuxuu ardeyga qasab ku tahay fasalka 1 ilaa 9, oo waa sagaal sano.

Markaas kadib dhallinyarada waxey saddax sano dhigtan dugsiga sare. Dhammaan xaq bey u leeyihiin iney bilaabaan dugsiga ilaa sanadka ey buuxinaayaan 20 sano. Dugsiga sare ardeyga wuxu u diyaarin inuu dhigankaro waxbarasho jaamacadeed, ama toos shaqo u bilaabo. 

Map of the Swedish Educational System