Шведско школство за новодошле

skolverket.se

Ваншколска настава после завршетка наставе

За децу од 6 до 13 година

nyanlanda-grundskola-03.jpg

Шта представља ваншколска настава?

Ваншколска настава допуњава школу и отворена је током целе године. Ваншколска настава делимично доприноси бољим животним условима подржавањем и стимулисањем развоја и учења ученика и делимично доприноси да родитељи комбинују родитељство и посао.

Општине су дужне да понуде ваншколску наставу школској деци до 13 година чији родитељи раде или студирају или ако ученици имау приватне потребе у вези са ситуацијом у породици или слично.

За децу узраста од 10 до 13 година општина може да води отворене активности као део ваншколске наставе.

Ваншколска настава је педагошка групна активност за ученике од 6 година до пролећног полугођа када ће напунити 13 година. Њен задатак је да се допуни школа и да се ученицима понуде садржајне ваншколске активности и рекреација. Истовремено, ваншколска настава треба да буде организована тако да омогући родитељима да раде или да студирају.

Ваншколска настава допуњава школу на два начина:

  • у временском смислу, преузима ученике у одређеном делу дана када нису у школи и у току распуста,
  • у садржајном смислу, ученицима делимично даје друге способности и знање од оних које добијају у школи. Заједно, школа и ваншколска настава доприносе свестраном развоју и учењу ученика.

Настава треба да има у виду жељу ученика да уче. Треба да се заснива на интересима и искуствима ученика и да се прилагоди различитим околностима ученика.

Ваншколска настава се одвија током целе године. Време њеног свакодневног рада прилагођава се послу родитеља, или студирању, или потребама ученика.

Ваншколска настава је често координирана са школом. Координираност се односи на персонал, на просторије и на педагошку делатност. 

Ко посећује ваншколску наставу?

Општине су дужне да понуде наставу као део ваншколске активности ученицима узраста од 6 година до пролећног полугођа у години када ће ученик/ученица напунити 13 година, а чији родитељи раде или студирају, или ако ученици имају потребу због породичне ситуације или слично.

Настава у ваншколској активности се нуди чим се утврди да је ученику/ученици потребно такво место. Настава се нуди најближе могуће школи у којој се образује ученик/ученица.

Ученицима којима је потребна посебна подршка због физичких, психичких или других разлога, нуди се настава у оквиру ваншколске наставе.

Које регулативе поштује ваншколска настава?

Ваншколска настава поштује закон о школству. Исто тако, ваншколска настава треба да примени део наставног плана за основну школу, за обданиште и за ваншколску наставу. Ваншколска настава у специјалним школама примењује наставни план специјалне школе.

Издаци

Општине могу да наплаћују разуман износ за место у ваншколској настави. Све општине користе систем максималног износа. Максимални изноз значи да се одређује плафон висине издатка за различите породице.