O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Szkoła średnia

Dla młodzieży w wieku 16-20 lat:

nyanlanda-gymnasieskola-01.jpg

Co to jest gimnazjum?

Gimnazjum to bezpłatna i nieobowiązkowa forma szkolna, w której naukę kontynuować mogą absolwenci szkoły podstawowej. Nauka w gimnazjum prowadzona jest w oparciu o programy ogólnokrajowe, programy wprowadzające oraz programy odbiegające od krajowej struktury programowej.

Łącznie istnieje 18 krajowych programów nauczania dla szkół gimnazjalnych. Każdy program trwa 3 lata.

Poszczególne programy nauczania mogą być ukierunkowane na zdobycie konkretnego zawodu lub przygotowanie do nauki w szkole wyższej.

Program zawodowy może być również realizowany w formie gimnazjalnej nauki czeladniczej.

Uczniowie, którzy nie mają prawa do nauki w oparciu o programy ogólnokrajowe, mogą wybrać naukę w klasie realizującej jeden z programów wprowadzających.

Wprowadzenie językowe to program przeznaczony dla młodzieży niedawno przybyłej do Szwecji. Program ten jest ukierunkowany na naukę języka szwedzkiego, tak aby uczeń po jego ukończeniu mógł rozpocząć naukę w klasie o innym programie lub innym profilu. Nauka prowadzona jest w oparciu o indywidualny poziom wiedzy danego ucznia.

18 programów oferowanych w gimnazjach


Programy zawodowe

 • Opieka nad dziećmi i organizacja czasu wolnego
 • Budownictwo i instalacje
 • Elektryka i energetyka
 • Pojazdy i transport
 • Handel i administracja
 • Rzemiosło
 • Hotelarstwo i turystyka
 • Przemysł i technika
 • Wykorzystanie zasobów naturalnych
 • Gastronomia i żywność
 • Systemy grzewcze, wentylacyjne i sanitarne oraz nieruchomości
 • Opieka społeczna i opieka zdrowotna


Programy przygotowujące do studiów w szkołach wyższych

 • Program ekonomiczny
 • Program estetyczny
 • Program humanistyczny
 • Nauki przyrodnicze
 • Nauki społeczne
 • Technika

Utbildningsinfo.se

Kto uczęszcza do gimnazjum?

Do gimnazjum uczęszcza młodzież w wieku od 16 do 20 lat. Po ukończeniu 20 lat można skorzystać z nauki w gimnazjum w systemie dla dorosłych.

Uczniowie, którzy uzyskali zaliczenie z języka szwedzkiego lub języka szwedzkiego jako drugiego języka, języka angielskiego i matematyki oraz pięciu dodatkowych przedmiotów, mają prawo do podjęcia nauki w gimnazjum w klasie o programie zawodowym. Uczniowie, którzy uzyskali zaliczenie z języka szwedzkiego lub języka szwedzkiego jako drugiego języka, języka angielskiego i matematyki oraz dziewięciu dodatkowych przedmiotów, mają prawo do podjęcia nauki w gimnazjum w klasie o programie przygotowującym do studiów wyższych.

Uczniowie, którzy nie mają prawa do skorzystania z programów ogólnokrajowych, mogą rozpocząć naukę w gimnazjum w klasie o programie wprowadzającym. Żaden z programów wprowadzających nie kończy się maturą – ich celem jest przygotowanie ucznia do nauki w klasie o programie ogólnokrajowym lub do wykonywania konkretnego zawodu. Program wprowadzenia językowego przeznaczony jest dla młodzieży niedawno przybyłej do Szwecji.

Jag wygląda system ocen?

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen obejmującą oceny od A do F. Oceny od A do E to oceny zaliczające, a ocena F to ocena niedostateczna. Oceny wystawia się z każdego zakończonego przedmiotu oraz za pracę projektową. Po uzyskaniu ocen ze wszystkich przedmiotów oraz oceny z pracy projektowej objętej danym programem nauczania wystawiane jest świadectwo końcowe.

Jeśli w przypadku danego ucznia występuje duża liczba nieobecności i nie można wystawić ocen ze względu na brak możliwości dokonania oceny wiedzy ucznia, wtedy zamiast oceny stawia się kreskę (-) w rejestrze ocen. Oceny F oraz kreski nie stosuje się w szkole podstawowej specjalnej oraz w gimnazjum specjalnym.

Wybór programu w szkole średniej

W tym filmie opowiadamy o szkole średniej i udzielamy odpowiedzi na wiele pytań.