O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Specjalna szkoła średnia

Dla dzieci i młodzieży w wieku 16-20 lat:

nyanlanda-gymnasiesarskola-01.jpg

Co to jest gimnazjum specjalne?

Gimnazjum specjalne to bezpłatna i nieobowiązkowa forma szkolna, w której naukę mogą realizować uczniowie z zaburzeniami rozwoju, którzy ukończyli szkołę podstawową specjalną. Kształcenie w gimnazjach specjalnych obejmuje naukę w klasach o programach ogólnokrajowych, programach indywidualnych oraz programach odbiegających od ogólnokrajowej struktury programowej.

Łącznie istnieje dziewięć ogólnokrajowych programów gimnazjalnych. Nauka w przypadku każdego programu trwa 4 lata i obejmuje przedmioty wspólne dla wszystkich gimnazjów specjalnych, przedmioty wspólne dla różnych programów, rozszerzenia treści programowych oraz wytyczne dotyczące pracy z uczniami w gimnazjach specjalnych. 

Programy ogólnokrajowe obejmują przede wszystkim przygotowanie zawodowe. Program zawodowy może również być prowadzony w formie gimnazjalnej nauki czeladniczej. 

Programy indywidualne skierowane są do uczniów, którzy nie mogą skorzystać z nauki w ramach programów ogólnokrajowych. Program indywidualny trwa 4 lata i prowadzony jest z podziałem na obszary tematyczne.

Dostępne są następujące obszary tematyczne: 

  • przyroda i środowisko
  • społeczeństwo i jednostka
  • gospodarstwo domowe i konsumenci
  • język i komunikacja
  • sport i zdrowie
  • działalność estetyczna

Programy indywidualne mogą obejmować również praktyki.

Kto uczęszcza do gimnazjum specjalnego?

Gimnazjum specjalne oferuje naukę uczniom z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 16 do 20 lat, którzy zgodnie z oceną nie poradzą sobie z programem realizowanym w zwykłym gimnazjum. Po ukończeniu wieku 20 lat można skorzystać z nauki w systemie specjalnym dla dorosłych. 

Jak wygląda ewaluacja i system ocen?

Uczniowie realizujący naukę w formie poszczególnych przedmiotów otrzymują oceny z każdego zakończonego przedmiotu. Dla każdego przedmiotu istnieją wymogi określające, jaką wiedzę i umiejętności uczeń powinien posiadać. W przypadku nauki z podziałem na obszary tematyczne nie stawia się ocen. Ocenia się wiedzę i umiejętności uczniów w oparciu o poziomy wymogów.

Stosuje się pięciostopniową skalę ocen obejmującą oceny od A do E. A to ocena najwyższa, a E to ocena najniższa. Jeśli uczeń nie spełnia wymogów obowiązujących dla uzyskania oceny E, oceny nie stawia się.