O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Świetlica po zakończeniu lekcji w szkole

nyanlanda-grundskola-03.jpg

Co to jest świetlica?

Zajęcia w świetlicy stanowią uzupełnienie zajęć szkolnych. Świetlica jest czynna przez cały rok. Zajęcia w świetlicy mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków do dorastania dziecka poprzez stymulację jego rozwoju i nauki, jak również wsparcie rodziców w opiece nad dzieckiem poprzez umożliwienie im łączenia rodzicielstwa z praca zawodową.

Gminy mają obowiązek zapewnienia zajęć w świetlicy dzieciom w wieku do 13 lat, których rodzice pracują zarobkowo lub studiują, lub dzieciom, które tego wymagają ze względu na ich szczególne potrzeby i sytuację rodzinną.

Dzieciom w wieku od 10 do 13 lat gminy mogą także zapewnić zajęcia w świetlicy otwartej.

Świetlica to grupowa forma opieki pedagogicznej dla uczniów w wieku od 6 lat do semestru wiosennego roku, w którym dziecko kończy 13 lat. Zadaniem świetlicy jest uzupełnienie zajęć szkolnych i zapewnienie dzieciom możliwości konstruktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rekreacji. Świetlica musi być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwiała rodzicom zarówno pracę zarobkową jak i  studiowanie.

Świetlica uzupełnia szkołę na dwa sposoby:

  • W wymiarze czasowym – zapewnienie opieki dzieciom przez tę część dnia, kiedy nie przebywają w szkole oraz w czasie ferii i wakacji.
  • W wymiarze merytorycznym – zapewnienie dzieciom częściowo innych doświadczeń i umiejętności niż te zdobywane w szkole. Szkoła i świetlica mają za zadanie wspólnie wspierać wszechstronny rozwój i naukę ucznia.

Zajęcia muszą opierać się na wykorzystaniu naturalnej chęci uczniów do zdobywania wiedzy. Muszą one uwzględniać zainteresowania i doświadczenia poszczególnych uczniów i być dostosowane do ich indywidualnych uwarunkowań.

Świetlica jest czynna przez cały rok. Godziny otwarcia świetlicy w ciągu dnia dostosowuje się do potrzeb pracujących lub studiujących rodziców oraz do potrzeb danego ucznia.

Świetlica zwykle działa we współpracy ze szkołą. Współpraca ta może obejmować personel, lokale, w których świadczona jest opieka, oraz działalność pedagogiczną.

Kto uczęszcza do świetlicy?

Gminy mają obowiązek zapewnienia zajęć w świetlicy uczniom w wieku od 6 lat do semestru wiosennego roku, w którym dziecko kończy 13 lat, których rodzice pracują zarobkowo lub studiują, oraz dzieciom, które tego wymagają ze względu na ich szczególne potrzeby i sytuację rodzinną.

Dziecku należy zapewnić miejsce w świetlicy niezwłocznie po ustaleniu, iż istnieje taka potrzeba. Dziecko powinno otrzymać miejsce w świetlicy znajdującej się przy szkole, w której dziecko się uczy, lub w pobliżu tej szkoły.

Zajęcia w świetlicy należy zapewnić także dzieciom, które ze względu na uwarunkowania fizyczne, psychiczne lub inne wymagają szczególnego wsparcia.

Co jest podstawą działalności świetlicy?

Świetlica działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie. Ponadto świetlica musi realizować część programu nauczania dla szkoły podstawowej, zerówki i świetlicy. Działalność świetlic przy szkołach specjalnych regulowana jest programem nauczania dla szkół specjalnych.

Opłaty

Gminy mogą pobierać opłatę w uzasadnionej wysokości za miejsce w świetlicy. Wszystkie gminy stosują system stawek maksymalnych. System stawek maksymalnych zakłada ustalenie górnego limitu wysokości opłaty dla różnych rodzin w oparciu o ich sytuację finansową.