O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Specjalna szkoła podstawowa

Dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat:

nyanlanda-sarskola-01.jpg

Co to jest szkoła podstawowa specjalna?

Szkoła podstawowa specjalna ma za zadanie zapewnić kształcenie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniom z zaburzeniami rozwojowymi. Kształcenie w szkole specjalnej obejmuje przekazywanie wiedzy i wartości, wspieranie indywidualnego rozwoju, zapewnienie wspólnoty społecznej oraz niezbędnych podstaw w celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nauka w szkole podstawowej specjalnej obejmuje naukę w zakresie przedmiotów lub obszarów tematycznych, albo jest połączeniem powyższych. Edukacja w tego typu szkole może również obejmować przedmioty objęte programem nauczania zwykłej szkoły podstawowej.

Szkoła życia

W ramach szkoły podstawowej specjalnej organizowany jest specjalny kierunek określany mianem szkoły życia. Szkoła życia jest przewidziana dla uczniów, którzy mają trudności z przyswojeniem sobie całości lub części materiału w zakresie przedmiotów objętych programem. Zamiast poszczególnych przedmiotów nauka w szkole życia obejmuje pięć obszarów tematycznych:

  • zajęcia estetyczne
  • komunikacja
  • motoryka
  • czynności codzienne
  • pojmowanie rzeczywistości

Kto uczęszcza do szkoły podstawowej specjalnej?

Szkoła podstawowa specjalna jest alternatywną dla zwykłej szkoły podstawowej przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Jak wygląda nauka w szkole? 

Zajęcia w szkole podstawowej specjalnej mają za zadanie zapewnić uczniom z zaburzeniami rozwoju kształcenie dostosowane do indywidualnych warunków każdego ucznia. Nauka w szkole specjalnej obejmuje przekazywanie m.in. wiedzy i wartości, wspieranie indywidualnego rozwoju, zapewnienie wspólnoty społecznej oraz niezbędnych podstaw w celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nauka w tego typu szkole może również obejmować przedmioty objęte programem nauczania zwykłej szkoły podstawowej.

W ramach szkoły podstawowej specjalnej organizowany jest specjalny kierunek określany mianem szkoły życia. Szkoła życia jest przewidziana dla uczniów, którzy mają trudności z przyswojeniem sobie całości lub części materiału dla przedmiotów objętych programem. Zamiast poszczególnych przedmiotów nauka w szkole życia obejmuje pięć obszarów tematycznych:

  • zajęcia estetyczne
  • komunikacja
  • motoryka
  • czynności codzienne
  • pojmowanie rzeczywistości

Jag wygląda system ocen?

Po ukończeniu szkoły podstawowej specjalnej uczniowie otrzymują świadectwo potwierdzające odbycie nauki. Jeśli uczeń lub jego opiekun prawny tego zażąda, świadectwo można uzupełnić o ogólną ocenę wyników w nauce. Ogólna ocena wyników w nauce musi obejmować ocenę możliwości ucznia w zakresie kontynowania nauki.

Jeśli uczeń lub jego opiekun prawny tego zażąda, uczeń może być oceniany w postaci oceny wystawianej na koniec każdego semestru, począwszy od klasy 6 do semestru jesiennego klasy 9, lub po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu.

Skala ocen obejmuje oceny A, B, C, D i E. Najwyższa ocena to A, a najniższa ocena to E. W przypadku uczniów, którzy nie spełniają wymogów do postawienia oceny E, oceny nie wystawia się.

Rozmowa rozwojowa

Co najmniej raz w trakcie semestru uczeń, nauczyciel i opiekun ucznia muszą odbyć spotkanie, na którym omawia się postępy ucznia w szkole oraz samopoczucie ucznia w szkole. Taka rozmowa nazywana jest rozmową rozwojową. Ma ona dać wszechstronny obraz postępów ucznia w nauce i jego rozwoju społecznego. 

W trakcie rozmowy rozwojowej należy poruszyć kwestię sposobu, w jaki szkoła może wspierać i stymulować rozwój ucznia. Rozmowa ma za zadanie zapewnić uczniowi i jego opiekunowi prawnemu możliwość wpływu na jakość nauki w szkole oraz wzięcia odpowiedzialności za postępy w nauce.

W przypadku uczniów, którym nie stawia się ocen, raz w roku sporządza się indywidualny, pisemny plan rozwojowy. Indywidualny plan rozwojowy musi zawierać oceny opisowe oraz plan do realizacji na przyszłość.