O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Przedszkole i zerówka

Dla dzieci w wieku 1-6 lat:

nyanlanda-forskola-01.jpg

Co to jest przedszkole?

Przedszkole powinno stanowić podstawę pierwszego etapu edukacji, kontynuowanej następnie przez całą resztę życia. 

Dzieciom uczęszczającym do przedszkola należy zapewnić właściwą edukację. Przedszkole powinno być dla przedszkolaków miejscem wesołym, bezpiecznym i kształcącym. Dzieciom należy zaoferować możliwość uczenia się poprzez zabawę, tworzenie oraz samodzielne odkrywanie, w grupie oraz razem z dorosłymi.

Przedszkole to odrębna forma edukacji, której działalność obejmuje kształcenie i naukę. Nauka prowadzona jest przez nauczycieli przedszkolnych, jednak z dziećmi mogą pracować również inne osoby mające za zadanie wspieranie ich rozwoju i zdobywania przez nie nowych umiejętności.

Pracownicy przedszkola planują pracę pedagogiczną z dziećmi w taki sposób, aby dzieci mogły tworzyć, uczyć się i odkrywać to, co nowe. Edukacja prowadzona jest np. poprzez zabawę, współdziałanie, malowanie, majsterkowanie i śpiew. Ważnym zadaniem przedszkola jest stworzenie bezpiecznego środowiska, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Kto uczęszcza do przedszkola?

Nauka w przedszkolu jest nieobowiązkowa. Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, które ukończyły pierwszy rok życia, w przypadku gdy:

  • Rodzice pracują lub uczą się.
  • Rodzice są bezrobotni lub przebywają na urlopie rodzicielskim.

Dzieci osób bezrobotnych lub przebywających na urlopie rodzicielskim mają prawo do opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie lub 15 godzin w tygodniu. Niektóre gminy oferują opiekę przedszkolną w większym wymiarze godzin.

Ponadto gmina ma obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej: 

  • Wszystkim dzieciom w wieku powyżej 3 lat (przedszkole publiczne, 3 godziny dziennie).
  • Dzieciom wymagającym szczególnej opieki.

Istnieją przedszkola publiczne oraz przedszkola niezależne. Przedszkola niezależne są prowadzone przez fundacje lub spółki np. w formie spółdzielni rodzicielskich lub nauczycielskich.

Obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby przedszkoli i zaoferowania opieki dzieciom w wieku przedszkolnym spoczywa na gminach. Przedszkola niezależne są alternatywą dla przedszkoli gminnych.

Przedszkola niezależne są zatwierdzane przez gminy, które również odpowiadają za nadzór nad ich działalnością oraz zapewnienie, aby działalność przedszkolna prowadzona w tej formie spełniała wymogi jakościowe oraz wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Przedszkola niezależne obowiązują te same regulacje i zasady, jakie mają zastosowanie dla przedszkoli gminnych.

Co jest podstawą działalności przedszkola?

Przedszkola działają w oparciu o ustawę o szkolnictwie oraz program nauczania.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie: 

  • Grupy przedszkolne muszą mieć odpowiedni skład oraz wielkość, tak aby dzieciom można było zapewnić właściwe środowisko.
  • Opieka nad dziećmi musi być sprawowana przez nauczycieli przedszkolnych; może ona być poza tym sprawowana przez innych pracowników przedszkola, posiadających wykształcenie lub doświadczenie, umożliwiające zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju i kształcenia.
  • W celu zapewnienia realizacji celów nauczania przedszkolnego przedszkola muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia pomocnicze i sprzęt.

Opłaty

Opieka przedszkolna w przedszkolu publicznym w wymiarze 3 godzin dziennie jest darmowa począwszy od semestru jesiennego w roku, w którym dziecko kończy 3 lata. Wysokość opłaty za miejsce w przedszkolu ustalana jest przez gminę lub podmiot organizujący przedszkole. Ustawa o szkolnictwie mówi, że wysokość tej opłaty musi być uzasadniona, to znaczy musi być ustalana na rozsądnym poziomie. 

Obecnie wszystkie gminy stosują system stawki maksymalnej. System ten zakłada ustalenie górnego limitu wysokości opłaty dla rodzin o różnych uwarunkowaniach.