در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

پیوندهای مهم

وبگاه اداره آموزش و پرورش با اطلاعاتی به تازه واردشدگان به سوئد. - www.skolverket.se/nyanlanda

وبگاه اداره آموزش و پرورش با اطلاعات و راهنمایی درواره مدارس و تحصیلات. - www.utbildningsinfo.se

وبگاه اداره آموزش و پرورش که به شما درانتخاب مدرسه به شما کمک میکند. - www.valjaskola.se

درمدرسه.

پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاعات اجتماعی به تازه واردشدگان به سوئد. - www.informationsverige.se