در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

دبیرســــــــــتان

برای جوانان از ۱۶ تا ۲۰ سال

nyanlanda-gymnasieskola-01.jpg

دبیرستان چیست؟

دبیرستان یک نوع مدرسه رایگان و اختیاری است که جوانان میتوانند پس ازپایان دوره متوسطه انتخاب کرده وادامه تحصیل دهند. دبیرستان از رشته های سراسری ، رشته آموزشی ورشته هایی که با ساختاررشته های سراسری فرق دارد تشکیل شده است.

درکل ۱۸ رشته سراسری دبیرستانی وجود دارد. دوره هررشته سه سال میباشد.

رشته های مختلف دبیرستانی میتوانند یا رشته های حرفهای ویا رشته های پیش دانشگاهی میباشند.

یک رشته حرفه ای میتواند بعنوان دوره کارآموزی دبیرستانی باشد.

برای دانش آموزانی که واجد شرایط یک رشته سراسری نمیباشند، پنج رشته آموزشی مختلف وجود دارد.

رشته آموزشی زبان برای جوانانی است که تازه وارد سوئد شده اند. تمرکزاین دوره برروی زبان سوئدی است که شاگرد بتواند د ر رشته یا دوره دیگری ادامه تحصیل دهد. دوره برمبنای سطح دانش شاگرد برنامه ریزی میشود.

آن ۱۸ رشته دوران دبیرستانرشته های حرفه ای

 • رشته کودک و اوقات فراغت
 • رشته تأسیسات و ساختمان
 • رشته انرژی و برق
 • رشته وسیله نقلیه وحمل و نقل
 • رشته تجارت و مدیریت
 • رشته کارهای دستی
 • رشته جهانگردی وهتل داری
 • رشته تکنولوژی صنعتی
 • رشته منابع طبیعی
 • رشته رستوران و مواد غذایی
 • رشته لوله کشی و ساختمان
 • رشته مراقبت و نگهداری

رشته های پیش دانشگاهی

 • رشته اقتصاد
 • رشته زیباشناسی
 • رشته علوم انسانی
 • رشته علوم طبیعی
 • رشته علوم اجتماعی
 • رشته فنی

utbildningsinfo.se


چه کسی به دبیرستان میرود؟

دوره دبیرستان برای جوانان بین ۱۶تا ۲۰ساله است. بعداز۲۰سالگی امکان بپایان رساندن دوره دبیرستان درمدرسه بزرگسالان وجود دارد.

دانش آموزانی که قبولی درسوئدی یا قبولی از دوره سوئدی بعنوان زبان دوم، انگلیسی و ریاضیات و همچنین پنج درس دیگر را دارند مجازند که یک رشته حرفه ای دبیرستانی بخوانند. دانش آموزانی که قبولی درسوئدی یا قبولی از دوره سوئدی بعنوان زبان دوم، انگلیسی و ریاضیات و همچنین نه درس دیگر را دارند مجازند که یک رشته پیش دانشگاهی دبیرستانی بخوانند. گ

برای دانش آموزانی که صلاحیت ورود به رشته های سراسری را ندارند پنج رشته آموزشی وجود دارد. هیچیک از رشته های آموزشی دیپلم دبیرستانی نمیدهند بلکه هدف این است که در یک رشته سراسری و یا به کار مشغول شوند. رشته آموزشی زبان مخصوص برای جوانان تازه وارد به سوئد است.

چگونه نمره داده میشود؟

از یک درجه بندی شش مرحله ای از آ تا اِف استفاده میشود. آ تا اِ برای نتایج قبولی و اِف برای نتیجه ردّی میباشد. نمده به درسهای تمام شده یا کار پروژه ای داده میشود. وقتیکه دانش آموزی درکلیه درسها و کارهای پروژه ای که جزو رشته تحصیلی اش است نمره بگیرد میتواند نمره نهایی دریافت کند.

اگر دانش آموزی غیبت زیادی داشته باشد و نشود نمره داد، نمیتوان دانش آن دانش آموز را برآورد کرد بنابراین یک خط تیره (ـ) درکارنامه داده میشود. نمره اِف و خط تیره در مدرسه ابتدایی ویژه و دبیرستان ویژه استفاده نمیشود.

انتخاب رشتۀ تحصيلی دبيرستانی

در اين فيلم مطالب بيشتری در مورد دبيرستان تعريف کرده و به سوالات شما پاسخ می دهيم.