در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

دبیرستان استثنائی چیست؟

nyanlanda-gymnasiesarskola-01.jpg

دبیرستان استثنائی یک نوع مدرسه رایگان و اختیاری است برای جوانانی که عقب افتاده اند و میتوانند پس از خاتمه دوران متوسطه ویژه ادامه دهند. دبیرستان استثنائی از رشته های سراسری، رشته های انفرادی و رشته هایی که با ساختار رشته های سراسری متفاوت بوده تشکیل شده است.

ده رشته سراسری دبیرستانی وجود دارد. هررشته ۴سال بطول انجامیده و ازدرسهای مشترک دبیرستانهای استثنائی، درسهای مشترک رشته ها، عمیق شدن در رشته ها و انجام کار دبیرستان استثنائی تشکیل شده است. 

رشته های سراسری دردرجه اول دانش آموز را آماده برای بارزار کار میکند. یک رشته سراسری را میتوان بعنوان کارآموزی گذراند.

رشته های انفرادی برای کسانی است که نمیتوانند وارد رشته های سراسری شوند. هر رشته چهار سال طول میکشد و شامل موضوعات درسی میباشند. 

موضوع درسها اینهاست:

  • طبیعت و زیست محیطی
  • جامعه و فرد
  • علم خانه و مصرف کننده
  • زبان و ارتباطات
  • ورزش و تندرستی
  • فعالیت زیبا شناسی

کار عملی هم میتواند در رشته های انفرادی گنجانده شود.

چه کسی به دبیرستان استثنائی میرود؟

دبیرستان ویژه مخصوص جوانان بین ۱۶تا ۲۰سال که عقب افتادگی داشته و تشخیص داده میشود که نمیتوانند از عهده اهداف دبیرستان معمولی برآیند. به موضوعات درسی نمره داده نمیشود. پس از آنکه دانش آموز ۲۰سالش پرشد ا مکان رفتن به دوره مخصوص بزرگسالان وجود دارد.  
  

ارزیابی و نمره دادن به چه صورتی انجام میگیرد؟

دانش آموزانی که دوره تحصیلی میخوانند پس از پایان هر دوره ای نمره میگیرند. درهردوره ای شرط سطح دانش وجود دارد که شاگرد باید به آن سطح برسد. به موضوعات درسی نمره نمیدهند درعوض سطح دانش شاگرد ارزیابی میشود.

درجات نمرای پنج مرحله از آ تا اِ میباشد.آ برای بالاترین نمره و اِ پایین ترین نمره است. اگر دانش آموز از عهده سطح مورد نیاز اِ برنیاید نمره ای داده نمیشود.