در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

خانه اوقات فراغت بعد از پایان کالس در روز

nyanlanda-grundskola-03.jpg

خانه اوقات فراغت چیست؟

خانه اوقات فراغت مکمل مدرسه بوده ودرطول سال باز است.اوقات فراغت تا حدی به شرایط محیط خوب رشد ازطریق حمایت و تشویق به پیشرفت دانش آموزان و آموختن کمک کرده وتا حدی هم اجازه می دهد تا پدرومادرکار و فرزندداری را ادغام کنند.

شهرداری ها موظفند برای دانش آموزان حداکثر تا سن ۱۳سالگی درصورتیکه پدرومادرشان مشغول به تحصیل یا کار ویا اگردانش آموز بخاطر شرایط خانوادگی اش نیازداشته باشد جای در خانه اوقات فراغت ارائه کنند.

کمونها برای کودکان ۱۰ساله تا ۱۳سال میتوانند حتی خانه اوقات فراغت باز برای همه دائر کنند.

خانه اوقات فراغت، محلی آموزشی برای دانش آموزان از سن ۶تا ترم بهار سالی که ۱۳سالشان پرمیشود است. وظیفه تکمیل کردن مدرسه بوده که به دانش آموزان زمان فراغتی مفید جهت تجدید قوا ارائه گردد. درضمن خانه اوقات فراغت بطوری سازماندهی شده باشد که پدرومادرها امکان کارو یا تحصیل را داشته باشند.

خانه های اوقات فراغت به دوروش مکمل مدرسه اند:

  • ازنظرزمانی دربخشی ازروزکه دانش آموزمدرسه ندارد ویا درتعطیلات مدرسه آنها را میپذیرند.
  • ازنظرمحتوی دادن تجربه ودانش خارج ازآنچه که در مدرسه کسب میکنند. مدرسه و خانه های اوقات فراغت باهمدیگربه آموزش وپیشرفت همه جانبه اوکمک میکنند.                       

تعلیمات بایستی تمایلات دانش آموز را نسبت به فراگیری حفظ کند. باید ازدید علاقه وتجربیات دانش آموز واینکه شاگردان شرایط مختلفی دارند تطبیق داده شود.

خانه اوقات فراغت در سرتاسر سال باز است. ساعات کاردرروز با ساعات کاری یا تحصیلی پدرومادرو یا نیاز دانش آموز تطبیق داده میشود.

خانه های اوقات فراغت اکثرا با مدارس هماهنگ میشوند. هماهنگی میتواند شامل کارکنان، مکان ها و کارهای تعلیم وتربیتی باشد.

چه کسانی به خانه های اوقات فراغت میروند؟

شهرداری موظف است به دانش آموزان از ۶سالگی تا ترم بهارسالی که دانش آموز۱۳سالش پرمیشود وپدرومادرشان کارو یا تحصیل میکنند و یا اینکه دانش آموز خودش بخاطرموقعیت خانوادگی اش نیازدارد آموزش و تحصیل ارائه کند.

بمجرد اینکه به این نتیجه رسیدند که شاگرد به این جا نیازمند است باید آموزش درخانه اوقات فراغت به او ارائه شود. آموزش باید درنزدیکی و یا تا حدممکن نزدیک آن مدرسه ای که میرود ارائه شود.

دانش آموزانی که بخاطر دلایل جسمی، روانی ویا دلایل دیگربرای پیشرفت خود نیازبه حمایت ویژه دارند باید این آموزش درخانه اوقات فراغت به آنها ارائه شود.

خانه اوقات فراغت را چه هدایت میکند؟

خانه اوقات فراغت با قانون آموزش و پرورش هدایت میشود. این خانه ها همچنین باید بخشهایی از برنامه آموزشی مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و خانه اوقات فراغت را اجرا کنند. خانه اوقات فراغت درمدارس ویژه بایستی برنامه آموزشی مدارس ویژه را اجرا کنند.


هزینه ها                                            

شهرداری ها حق دارند هزینه معقولی برای جا درخانه اوقات فراغت بگیرند. امروزه همه کمونها ازسیستم حداکثر هزینه استفاده میکنند. حداکثرهزینه به این مفهوم است که سقفی برای خانواده های مختلف که تا چه حدی هزینه بپردازند تعیین میشود.