در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

پیش دبستانی چیست؟

nyanlanda-forskola-03.jpg

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class.

Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

چه کسانی به پیش دبستانی میروند؟

کودکان از شش سالگی حق رفتن به پیش دبستانی را دارند. پیش دبستانی داوطلبانه است ولی اکثر کودکان به این کلاسها میروند. شماکه ۶ساله اید بعنوان مثال میتوانید انتخاب کنید که به پیش دبستانی یا به نگهداری تعلیم و تربیتی بروید.

پیش دبستانی معمولا درخود مدرسه یا نزدیک مدرسه ای قرار دارد که شاگرد کلاس اول را درآنجا شروع میکند .

فعالیت و برنامه چگونه است؟

پیش دبستانی به عنوان یک گذار بین کودکستان و مدرسهٔ اجباری فعالیت میکند. پیش دبستانی روش کاری و رویکرد کودکستان ومدرسه را ادغام میکند.

هدف پیش دبستانی این است که قدرت یادگیری وپیشرفت هردانش آموزی را بحرکت درآورد و آنها را برای ادامه تحصیل آماده کرده و حمایت ازهماهنگی درپیشرفت دانش آموزنماید. بازی و خلاقیت جزوی از بخش های ضروری این فعالیتها میباشند. آموزش از دید کلی دانش آموز وبرمبنای نیازهای دانش آموز حرکت میکند.

کلاسها روزانه حدود سه ساعت برقراراست. باقی روز را اکثردانش آموزان درخانه اوقات فراغت یا در بخش نگهداری تعلیم و تربیتی میگذرانند.

شهرداری ها مسئول ایجاد پیش دبستانی وارائه این فعالیت ها به دانش آموزان هستند. فعالیت های سازمان یافته توسط مدارس آزاد جایگزینی برای مدارس همگانی شهرداری میباشند.

کلاسهای پیش دبستانی بصورت رایگان میباشند.

پیش دبستانی را چه هدایت میکند؟

برنامه های آموزشی
فعالیتهای کلاسهای پیش دبستانی شامل همان برنامه آموزشی است که مدارس ابتدایی و محل های آموزشی اوقات آزاد ازآن استفاده میکنند. دو قسمت اول آنها ـ ارزشها و وظیفه مدرسه وهمچنین هدف کلی و خط و مشی شامل کلاسهای پیش دبستانی و محل های آموزشی اوقات آزاد میشوند. کلاس های پیش دبستانی که درمدارس ویژه سازماندهی میشوند از برنامه های آموزشی ویژه هدایت میشوند.


قانون آموزش و پرورش
                                                              
قانون آموزش و پرورش احکام اولیه برای پیش دبستانی، انواع دیگرمدارس و خانه های اوقات آزاد و خانه مراقبت تعلیم و تربیتی را شامل میباشد.