در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

کودکستان و کلاس پیش دبستانی برای فرزند شما

از ۱ تا ۶ سال

nyanlanda-forskola-01.jpg

کودکستان چیست؟

کودکستان اولین بخش فراگیری را که تا آخرعمرادامه دارد پایه گذاری خواهد کرد.

به کودکان یک برنامه خوب تعلیم و تربیتی ارائه میشود. مهد باید برای همه کودکانی که به آنجا میروند جای سرگرم کننده، امن و آموزنده ای باشد. کودکان ازطریق بازی، خلاقیت و کند وکاوـ خودشان به تنهایی و یا گروهی به همراه بزرگسالان امکان یادگیری چیزهایی را دارند.

کودکستان خود یک فرم از مدرسه و آموزشگاه است که شامل مفاهیم آموزش و تدریس میباشد. تدریس  زیرنظرآموزگار کودکستان انجام میشود ولی کارکنان دیگری هم برای فراگیری وپیشرفت کودکان میتوانند وجود داشته باشند 

کارکنان طوری برنامه ریزی آموزشی میکنند که کودک بتواند خلاق، فراگیر و کنجکاو باشد. این کار را برای نمونه ازطریق بازی، همکاری بایکدیگر، نقاشی، نجاری و آوازخوانی انجام میدهند. تأمین امنیت برای هم کودک وهم پدرومادر یکی ازوظایف مهم کودکستان میباشد.

چه کسانی به کودکستان میروند؟

پیش دبستانی اختیاری است. شهرداری ها باید کودکستان برای کودکان ۱سال به بالا ارائه دهند:

  • وقتی که پدرومادر مشغول به کار یا تحصیل هستند.
  • وقتی که پدرو مادر بیکارند یا درمرخصی والدین هستند.

به فرزندان اشخاصی که درمرخصی والدین اند و یا بیکارند بایستی جای برای حداقل ۳ساعت درروز یا اینکه ۱۵ساعت درهفته ارائه شود. بعضی از کمون ها زمان بیشتری ارائه میکنند.

علاوه بر این، شهرداری ها بایستی ارائه کودکستان را به:

  • همه کودکان از سالی که ۳ سالشان پر میشود (کودکستان همگانی ، ۳ ساعت در روز).  
  • کودکانی که نیاز به حمایت ویژه دارند. 

کودکستان ها هم بصورت همگانی و هم بصورت آزاد میباشند. کودکستان های آزاد برای مثال هم بصورت تعاونی اولیاء ویا بصورت تعاونی کارکنانش ازطریق یک بنیاد و یا شرکت سهامی گردانده میشوند.

شهرداری ها مسئول ایجاد مهد و ارائه جا برای کودکان هستند. کودکستان های آزاد جایگزینی برای کودکستان های همگانی میباشند.

این شهرداری است که مسئول تأیید کودکستان های آزاد میباشد و کمون موظف است که فعالیت های آنها را ازنظر کیفیت بالاو امنیت کنترل کند. مقررات برای کودکستان های آزاد همانند مقررات برای کودکستان های همگانی میباشد.


چه چیزی کودکستان را هدایت میکند؟

کودکستان بوسیله قانون آموزش و پرورش و برنامه آموزشی کنترل میشود.

قانون آموزش و پرورش میگوید که: 

  • گروه های کودکان باید ترکیب و اندازه مناسب داشته وبطورکلی محیط خوبی ارائه شود.
  • باید معلم کودکستان داشته وهم کارمندان با تحصیلات وتجربه ای که پیشرفت وترقی کودک را ارتقاء دهند.
  •  مکان و تجهیزاتی که به اهداف کودکستان تحقق بخشد.

 

هزینه ها

کودکستان همگانی برای همه روزی ۳ساعت ازترم پائیز سالی که کودک ۳سالش پر میشود رایگان است. این کمون و یا کسی که کودکستان را سازمان میدهد است که تصمیم میگیرد که یک جا در کودکستان چقدر هزینه داشته باشد. درقانون مدارس آمده که هزینه باید معقولانه، به اندازه منطقی باشد.

امروزه همه کودکستان ها از سیستم حداکثرهزینه استفاده میکنند. حداکثرهزینه به این مفهوم است که سقفی برای یک خانواده که تا چه اندازه هزینه ها بدهد را تعیین میکند.