در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است

All webpages are printable.

اززمانی که فرزند شما یکسالش پر میشود میتواند به مهد کودک برود. بازی ها در مهد مهم هستند، وقتی کودک شش سالش پر شود میتواند پیش دبستانی را شروع کند. هم مهد کودک و هم پیش دبستانی اختیاری است.   

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

 همهٔ کودکان از ۷ سالگی به مدرسه ابتدایی میروند و این اجباری است. تحصیلات اجباری از کلاس اول تا نهم یعنی نُه سال است.

بعدازآن اکثر جوانان سه سال به دبیرستان میروند. همه حق شروع کردن دبیرستان تا آخرسالی که ۲۰ سالشان پرشود را دارند. دوران دبیرستان میتواند فرزند شما را برای مدارس عالی ودانشگاه آماده کند، ویا اینکه مستقیماً بعدازدبیرستان شروع به کارکند.

Map of the Swedish Educational System