د تازه راغلیو خلکو لپاره د سویډن د ښوونې او روزنې سېستم

skolverket.se

د سویډن د ښوونې او روزنې سېستم په دې ډول دی

All webpages are printable.

ستاسې ماشوم د یو کلنۍ عمر ته رسیدو سره سم کولای شي په وړکتون کې شامل شي. لوبې په وړکتون کې خورا اړینې دي. کله چې ماشوم د ۶ کالو عمر ته ورسیږي نو کولای شي د چمتووالي ټولګي کې شامل شي. وړکتون او د چمتووالي ټولګی دواړه د خپلې خوښې دي.

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of schoo

ټول ماشومان د شاوخوا ۷ کلنۍ عمر څخه لومړنی ښوونځی پیلوي او دا اجباري وي. اجباري زده کړه د لومړي ټولګي څخه نیولی تر ۹م ټولګي  څخه عبارت ده یانی  لومړنی او منځنی ښوونځی پوره ۹ کاله دوام کوي. 

زیاتره ځوانان او پېغلې له دې څخه وروسته درې کاله په لېسه کې زده کړه ترسره کوي. تازه راغلي خلک چې دایمي اقامه لري، حق لري چې د هغې کال د پسرلي سمستر پاې ته رسیدو څخه مخکې مخکې خپلې د لیسې زده کړې پیل کړي، په کوم کال چې شل کلنۍ عمر ته رسیږي؛ او پناه غوښتونکي یې باید د۱۸کلن کیدو څخه مخکې پیل کړي. خو د بریالیتوبځینې نمرې غوښتل کیږي. لېسه زده کونکي په پوهنتون او پوهنځي کې زده کړې او یا نېغ په نېغه په دنده بوخیدلو لپاره چمتو کوي. 

 

Map of the Swedish Educational System