د تازه راغلیو خلکو لپاره د سویډن د ښوونې او روزنې سېستم

skolverket.se

د سویډن د ښوونې او روزنې سېستم په دې ډول دی

ستاسې ماشوم د یو کلنۍ عمر ته رسیدو سره سم کولای شي په وړکتون کې شامل شي. لوبې په وړکتون کې خورا اړینې دي. کله چې ماشوم د ۶ کالو عمر ته ورسیږي نو کولای شي د چمتووالي ټولګي کې شامل شي. وړکتون او د چمتووالي ټولګی دواړه د خپلې خوښې دي.

ټول ماشومان د شاوخوا ۷ کلنۍ عمر څخه لومړنی ښوونځی پیلوي او دا اجباري وي. اجباري زده کړه د لومړي ټولګي څخه نیولی تر ۹م ټولګي  څخه عبارت ده یانی  لومړنی او منځنی ښوونځی پوره ۹ کاله دوام کوي. 

زیاتره ځوانان او پېغلې له دې څخه وروسته درې کاله په لېسه کې زده کړه ترسره کوي. تازه راغلي خلک چې دایمي اقامه لري، حق لري چې د هغې کال د پسرلي سمستر پاې ته رسیدو څخه مخکې مخکې خپلې د لیسې زده کړې پیل کړي، په کوم کال چې شل کلنۍ عمر ته رسیږي؛ او پناه غوښتونکي یې باید د ۱۸ کلن کیدو څخه مخکې پیل کړي. خو د بریالیتوبځینې نمرې غوښتل کیږي. لېسه زده کونکي په پوهنتون او پوهنځي کې زده کړې او یا نېغ په نېغه په دنده بوختیدلو لپاره چمتو کوي. 

 

  

د سویډن ښوونې او روزنې سېستم په هکله فیلم 

فلم په لنډو ټکو کې د سویډن د ښوونې او روزنې سېستم بنسټونه نندارې ته وړاندې کوي.