مکتب سویدنی برای افراد تازه وارد

skolverket.se

تعلیم خصوصی بزرگسالان(särvux)

/media/1203/sid-7_sa-rvux.jpg

افراد مبتلا به اختلالات تکاملی و یا آسیب مغزی به برنامه تعلیم خصوصی بزرگسالان پذیرفته میشوند. مکتب به شاگردان کمک میکند استعداد شانرا معلوم کند تا دروس شان بدرسی پیش برود. این به نام صحت سنجی یاد میشود. یک مشاور تعلیمی و مسلکی کمک میکند تا برای هر شاگرد یک پلان درسی خصوصی تهیه شود. افراد باید 20 ساله باشند که بتوانند شرکت کنند.

در برنامه تعلیم خصوصی بزرگسالان شما میتوانید:

  • در سطح ابتدایی و متوسطه درس بخوانید
  • از کورس های متعدد انتخاب کنید
  • کورس زبان سویدنی را در عین حال یاد پیگیری کنید
  • یک تعلیم مسلکی حاصل کنید

کورس به این نحوه کار میکند

افراد غیر نورمال که نمیتوانند در مکتب بروند میتوانند کورس سطح ابتدایی را بگیرند.

کورس های سطح متوسطه نیز در دسترس است. این همان کورس های است که در تعلیم خصوصی بزرگسالان در سطح متوسطه درس داده میشود.

درجه بندی

شاگردانی که کورسها را در مکتب ابتدایی یا متوسطه تمام میکنند برایشان شهادتنامه داده میشود. به آنها درجات A,B,C,D یا E داده میشود. A بلندترین درجه و E پائین ترین درجه میباشد.

میخواهید بیشتر بدانید؟

با مقامات محلی تان به تماس شویید. معلومات تماس شانرا در وبسایت دریافت کنید.