مکتب سویدنی برای افراد تازه وارد

skolverket.se

مکتب لیسه برای افراد دارای معلولیت در یادگیری

برای جوانان 16-20 سالۀ دارای معلولیت در یادگیری

nyanlanda-gymnasiesarskola-01.jpg

مکتب لیسه برای افراد دارای معلولیت یادگیری چیست؟

مکتب لیسه برای افراد دارای معلولیت یادگیری (USSILD) یکنوع مکتب رایگان و داوطلبانه است که جوانان دارای اختلالات رشدی به مجردیکه از مکتب اجباری برای شاگردان دارای معلولیت یادگیری فارغ میشوند میتوانند خود را در آن شامل کنند. USSILD دربر دارندۀ پروگرام های عمومی و خصوصی میباشد. 

در مجموع 9 پروگرام عمومی در مکتب لیسه وجود دارد. هر پروگرام چهار سال را دربر میگیرد و دربر دارندۀ مضامین بنیاد USSILD، مضامین مشخص-پروگرام، بطور دقیق کورس های مشخص-پروگرام و فعالیت

های صنفی ارزیابی شده میباشد. هر پروگرام چهار سال را دربر میگیرد و دربر دارندۀ مضامین بنیاد USSILD، مضامین مشخص-پروگرام، بطور دقیق کورس های مشخص-پروگرام و فعالیت های صنفی ارزیابی شده میباشد.

پروگرام های انفرادی برای آنعده شاگردان است که قادر به گرفتن پروگرام های عمومی نیستند. هر پروگرام چهار سال را دربر میگیرد و رشته مضامین ها ترکیب گردیده است.

رشته مضامین ها قرار ذیل اند:

  • طبعیت و محیط زیست
  • اجتماع و فرد
  • علم خانواده و مصرف کنندگان
  • زبان و ارتباطات
  • تربیت بدنی و صحت
  • فعالیت های هنری

تجربۀ کاری نیز میتواند شامل پروگرام های انفرادی گردد.

کی ها شامل مکتب لیسه برای افراد دارای معلولیت در یادگیری میگردند؟

مکتب لیسه برای افراد دارای معلولیت یادگیری برای جوانان 16 الی 20 سالۀ که اختلالات رشدی دارند و ارزیابی شده اند که نمیتوانند در مکتب لیسه امتیاز بدست بیاورند طرح گردیده است. آنهایکه سن شان بالاتر از 20 است فرصت تحصیل در مکتب برای جوانان دارای معلولیت در یادگیری را دارند.

چگونه شاگردان ارزیابی میشوند و چگونه به ایشان درجه داده میشود؟

به شاگردان که در کورس ها تحصیل میکنند در ختم هر کورس درجه داده میشود. برای هر کورس دانش لازم بکار است که نشان میدهد شاگرد چی را باید کسب کند. در رشته مضامین کدام درجۀ داده نمیشود. در عوض، دانش شاگرد مطابق با سطح مقتضیات کورس ارزیابی میگردد.

درجه پنج نوع میباشد که شامل درجه های کامیابی: E، D، C، B و A میباشد. اگر شاگرد نتواند دانش لازمۀ درجه E را کسب کند به وی درجه داده نمیشود.