مکتب سویدنی برای افراد تازه وارد

skolverket.se

مراکز اوقات-فراغت بعد از مکتب

برای اطفال 6-13 ساله

nyanlanda-grundskola-03.jpg

مرکز اوقات- فراغت چیست؟

مرکز اوقات-فراغت تکمیل کنندۀ مکتب بوده و در جریان سال باز میباشد. مرکز اوقات-فراغت تا اندازه ای وضعیت رهایشی خوب فراهم میکند تا شاگردان را به پیشرفت و آموزش ترغیب نموده و از آنها حمایت کند و همچنان فامیل ها را قادر میسازد تا وظیفۀ سرپرستی طفل را با کار خویش وفق دهند.

شاروالی ها مکلف اند تا برای اطفال 13 سالۀ شامل مکتب که والدین شان تحصیل یا کار میکنند یا اگر شاگرد بطور عموم نظر به وضعیت فامیل خود ضرورت مخصوص به مرکز اوقات فراغت دارد، مراکز اوقات-فراغت فراهم کنند.

همچنان شاروالی میتواند برای اطفال 10 الی 13 ساله فعالیت های آزاد سرگم کننده به راه بیاندازد.

مراکز اوقات-فراغت برای اطفال از سن 6 سالگی الی سمستر بهاری سال که 13 ساله میشوند رول فعالیت های پیداگوژیکی گروپی را بازی میکند. وظیفۀ مرکز این است که مکمل کنندۀ مکتب باشد و اوقات فراغت و سرگرمی هدفمند برای شاگردان عرضه کند. در عین حال مرکز اوقات-فراغت طوری تنظیم گردد تا والدین قادر به تحصیل یا کار کردن باشند.

مرکز اوقات-فراغت از دو جهت تکمیل کنندۀ مکتب است:

  • از جهت وقت، با پذیرش شاگردان در جریان بخشی از روز که آنها به مکتب نمیروند و درجریان رخصتی.
  • برحسب محتوی، با دادن تجربه و علم اندکی متفاوت تر از آنچه بطور عادی در مکتب حاصل میکنند. مکتب و مراکز اوقات-فراغت در کنار هم به پیشرفت عمومی و تعلیم اطفال کمک میکنند.

تعلیم و تربیه از علاقۀ شاگرد برای آموختن بهره برداری میکند. تعلیم و تربیه باید مبنی بر منافع و تجربه های شاگردان باشد و باید با پیش شرط های مختلف شاگردان سازگار باشد.

مرکز اوقات-فراغت تکمیل کنندۀ مکتب بوده و در جریان سال باز میباشد. ساعات درسی روزانۀ آن با ساعت درسی یا کاری والدین و ضروریات شاگردان سازگار میباشد.

مراکز اوقات-فراغت اغلب اوقات با مکتب هماهنگ میگردند. هماهنگی استفاده از کارمندان، امکانات و فعالیت های پیداگوژیکی را دربر دارد. 

کی ها شامل مرکز اوقات- فراغت میگردند؟

شاروالی ها مکلف اند تا برای شاگردان که والدین شان تحصیل یا کار میکنند از سن 6 سالگی الی سمستر بهاری سالی که شاگرد 13 ساله میشود یا اگر بطور عموم شاگرد بخاطر وضعیت خانوادگی خود ضرورت مخصوص به مرکز اوقات فراغت دارد، مراکز اوقات-فراغت فراهم کنند.

بمحض اینکه معلوم گردد که شاگرد به تعلیم و تربیه در مرکز اوقات-فراغت ضرورت دارد باید به وی در مرکز مذکور جای داده شود. آموزش در نزدیک ترین مکتبی که شاگرد درس میخواند فراهم خواهد گردید.

باید به شاگردان که به دلایل فزیکی، روانی یا سایر علت ها برای پیشرفت خود به کمک مخصوص ضرورت دارند در مراکز اوقات-فراغت آموزش عرضه گردد.

چی چیز مرکز اوقات-فراغت را کنترول میکند؟

مرکز اوقات-فراغت توسط قانون تعلیم و تربیه اداره میشود. علاوه بر این، مرکز اوقات-فراغت بخشی از کریکولم مکتب ابتدائیه، دورۀ آمادگی و مرکز اوقات-فراغت را عملی میکند. در مراکز اوقات-فراغت مکاتب مخصوص کریکولم مکتب مخصوص تطبیق میگردد.

فیس

شاروالی ها برای مراکز اوقات-فراغت فیس مناسب مطالبه میکنند. تمام شاروالی ها فعلاً سیستم حد اکثر فیس را تطبیق میکنند. به این معنی که محدودۀ پرداخت حد اکثر فیس به یک فامیل تعیین گردیده است.