مکتب سویدنی برای افراد تازه وارد

skolverket.se

این مکتب سویدنی است

از زمانیکه طفل شما 1 ساله میشود میتواند در کودکستان شامل گردد. زمانیکه طفل 6 ساله میشود میتواند صنف آمادگی را آغاز کند. کودکستان و صنف آمادگی هر دو داوطلبانه میباشند.

تمام اطفال از سن 7 سالگی شامل مکتب اجباری میگردند و این امر اجباری است. شمولیت در مکتب اجباری صنوف 1-9 را دربر میگیرد ، به عنوان مثال 9 سال. 

بعد از آن بسیاری از جوانان سه سال خود را در مکتب لیسه میگذرانند. تازه واردان با اجازۀ اقامت دایمی حق آغاز کردن تعلیمات لیسه را قبل از ختم سمستر بهاری سال که آنها 20 ساله میشوند دارند؛ برای پناهنجویان، قبل از اینکه 18 ساله شوند. اما بعضی از مقررات درجۀ تصدیق شده تطبیق میگردد. مکتب لیسه میتواند شاگردان را برای پوهنتون و کالج یا مستقیماً برای کار آماده کند.  

فلم در مورد مکتب سویدنی 

فلم مذکور در مورد اساسات سیستم مکتب سویدنی نظر اجمالی ارائه میکند.