مکتب سویدنی برای افراد تازه وارد

skolverket.se

این مکتب سویدنی است

All webpages are printable.

 زمانیکه طفل شما 1 ساله میشود میتواند در کودکستان شامل گردد. زمانیکه طفل 6 ساله میشود میتواند صنف آمادگی را آغاز کند. کودکستان و صنف آمادگی هر دو داوطلبانه میباشند.

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. 

Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

تمام اطفال از سن 7 سالگی شامل مکتب اجباری میگردند و این امر اجباری است. شمولیت در مکتب اجباری صنوف 1-9 را دربر میگیرد ، به عنوان مثال 9 سال. 

بعد از آن بسیاری از جوانان سه سال خود را در مکتب لیسه میگذرانند. تازه واردان با اجازۀ اقامت دایمی حق آغاز کردن تعلیمات لیسه را قبل از ختم سمستر بهاری سال که آنها 20 ساله میشوند دارند؛ برای پناهنجویان، قبل از اینکه 18 ساله شوند. اما بعضی از مقررات درجۀ تصدیق شده تطبیق میگردد. مکتب لیسه میتواند شاگردان را برای پوهنتون و کالج یا مستقیماً برای کار آماده کند.

 

Map of the Swedish Education System